Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Wachten met inzetten tweede spoor?
Wachten met inzetten tweede spoor?

Een horecamedewerkster valt uit op 29 september 2004 uit wegens arm- en rugklachten en vraagt een WIA uitkering aan. Het UWV verlengt de loondoorbetalingsverplichting van werkgever  met 52 weken omdat adequate invulling van het tweede spoor te laat plaats vond.

Tijdens de hoorzitting werd duidelijk dat de werkneemster zowel sociaal als emotioneel erg gebonden is aan werkgever en het “losmakingproces” kennelijk meer tijd nodig heeft gehad. Dit is -volgens UWV- echter geen deugdelijke grond om re-integratie tweede spoor te lang te verzaken. Werkgever betwist in beroep dat zij onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht en zet de acties op een rij:

Op 19 juni 2005 werd geconcludeerd dat het tweede spoor zou worden gevolgd. In augustus 2005 vond een gesprek plaats tussen werkgever, werkneemster en de externe adviseur/ arbeidsdeskundige. Er volgde een intake bij het re-integratiebureau in september 2005. In oktober 2005 werd een psychologisch test uitgevoerd.

Uit de rapportage van de (externe) arbeidsdeskundige in februari 2006 blijkt dat er gesprekken zijn geweest met werkneemster over het oriënteren op de arbeidsmarkt.De arbeidsdeskundige stelt dat er nog veel gezondheidsklachten bestaan waarvoor behandeling nodig is. De mobiliteit is gebrekkig en er bestaat een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

De arbeidsdeskundige rapporteert in juni 2006 dat werkneemster na het capaciteitenonderzoek (psychologische rapportage) niet veel activiteiten op het gebied van re-integratie heeft kunnen uitvoeren. Zij is wel bezig met autorijden om angsten te overwinnen. Zij kan reizen met open-baar vervoer, maar geen afstanden lopen. De grote afstand tot de arbeidsmarkt kan niet worden opgeheven door een opleiding of een voorziening.

Het re-integratiebedrijf is zonder succes bezig geweest met plaatsing in de zorgsector, werkneemster zoekt zelf naar vacatures in de dagbladen en via internet.

Werkgever voert ook aan dat de WIA geen aanduiding geeft van het begrip “onvoldoende re-integratie-inspanningen”. Het UWV heeft volgens werkgever nagelaten concreet te omschrijven onder welke omstandigheid sprake is van een afgerond re-integratieproces. De opgelegde sanc-tie is niet met een op de concrete omstandigheden van werkgever en werkneemster toegespitste motivering onderbouwd. Er is slechts gesteld dat werkgever een bijgesteld plan van aanpak dient in te leveren waaruit blijkt dat de re-integratie verder is gestart en er sprake is van een afgerond traject.

Het oordeel van de rechtbank 

De rechtbank stelt vast dat er geen concreet plan van aanpak ligt om de geconstateerde afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. De rapportages vermelden niet meer dan de belemmeringen die er kennelijk zijn. Wat door werkgever naar voren is gebracht leidt de rechtbank niet tot de conclusie dat wel is voldaan aan de re-integratie-inspanningen zoals in de wet- en regelgeving is neergelegd. Dat werkneemster nog onder behandeling is van specialisten staat niet in de weg dat er een plan van aanpak zou worden opgesteld.

De rechtbank wijst er hierbij op dat er nimmer is gesteld dat in de twee ziektejaren op enig moment geen (duurzaam) benutbare mogelijkheden waren. Indien werkgever wenst te betogen dat er met het inschakelen van een re-integratie- bureau voor de begeleiding naar ander werk in voldoende mate tegemoet is gekomen aan de vereiste voor re-integratie-inspanningen, kan de rechtbank dit standpunt niet volgen.

Werkgever is te allen tijde de uiteindelijke verantwoordelijke voor de re-integratie van haar werknemers. Het inroepen van hulp bij terzake deskundigen is een mogelijkheid, maar ontslaat de werkgever niet van zijn verantwoordelijkheid. Het is immers ook slechts de werkgever die de mogelijkheid heeft om medewerking van de medewerker af te dwingen door het eventueel opleggen van sancties.

De rechtbank verklaart het beroep van werkgever ongegrond.

LJN: BA5164, Rechtbank Rotterdam, 06/4828 WIA loonsanctie

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap