Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Re-integratieverantwoordelijkheid 'werkgever of UWV'
Re-integratieverantwoordelijkheid 'werkgever of UWV'

Over de vraag wie wanneer verantwoordelijkheid is voor re-integratie bestaat vaak onduidelijkheid bij werknemers en werkgevers. In het onderstaande schema kunt u zien hoe UWV denkt over re-integratieverantwoordelijkheid in diverse situaties. Bij twijfel neem contact op met UWV. 

 

Omschrijving Antwoord

1.

Betrokkene vraagt WIA uitkering aan en is formeel nog in dienst bij zijn werkgever.

Zolang werkgever de loondoorbetalings-verplichting heeft, is hij ook verantwoordelijk voor re-integratie. Als er geen loondoor-betalingverplichting meer geldt maar het dienstverband bestaat nog, dan is werkgever uitsluitend verantwoordelijk voor re-integratie eerste spoor. Is er geen loondoorbetalings-verplichting en geen dienstverband meer  dan is UWV verantwoordelijk voor zowel 1e als 2e spoor. Is er een traject aangevangen (en gefinancierd) in 2e jaar van arbeidsonge-schiktheid, dan wordt dit traject door het UWV verder gevolgd cq. overgenomen.

2.

Betrokkene heeft een WAO uitkering en geen werkgever meer (ook geen loze dienstbetrekking meer

UWV is verantwoordelijk voor de re-integratie (kosten)

3.

Betrokkene heeft een gedeeltelijke WAO uitkering en voor zijn restverdiencapaciteit is hij werkzaam bij zijn oude werkgever.

o    Het arbeidscontract werd niet aangepast

o    Betrokkene wordt n.a.v. herkeuring voor meer uren belastbaar geacht

De huidige werkgever is verant-woordelijk voor re-integratie, omdat er geen sprake is (geweest) van aanpassing van het arbeidscontract naar minder uren. Werkgever is verantwoordelijk voor zowel het 1e als 2e spoor re-integratie.

4.

Betrokkene heeft een gedeeltelijke WAO uitkering en voor zijn restverdien- capaciteit is hij werkzaam bij zijn oude werkgever.

o    Het arbeidscontract werd aangepast

o    Betrokkene wordt n.a.v. herkeuring voor meer uren belastbaar geacht

De huidige werkgever is verantwoordelijk voor re-integratie voor het aantal uren dat het arbeidscontract aangeeft naar minder uren. Voor de meerdere uren is UWV verantwoordelijk voor de re-inte- gratie.        De werkgever is “slechts” verantwoordelijk voor de re-integratie die verband houdt met de bedongen arbeid.

 

5.

Betrokkene heeft een gedeeltelijke

of volledige WAO-uitkering en is niet werkzaam bij zijn oude werkgever. De werkgever heeft geen ontslagvergunning aangevraagd anders gezegd de betrokkene is niet formeel ontslagen.

Bij een “slapend dienstverband” zoals in de omschreven situatie is de oude werkgever uitsluitend verantwoordelijk voor het 1e spoor. UWV is verant-woordelijk voor re-integratie richting 2e spoor.

6.

Betrokkene ontvangt een gedeeltelijke WAO uitkering en is voor de restcapaciteit werkzaam bij een nieuwe werkgever. Betrokkene wordt n.a.v. een ASB herkeuring voor meer uren belastbaar geacht.

De huidige werkgever is alleen verantwoordelijk voor de re-integratie voor het aantal uren dat het arbeidscontract (de bedongen arbeid) aangeeft. Voor de meerdere uren is UWV verantwoordelijk voor de re-integratie.

7.

Betrokkene vraagt een WIA uitkering aan. Had al eerder een WAO uitker-ing die werd beëindigd na tijdelijke toepassing van art. 44 WAO. Achteraf blijkt er sprake van recht op art. 29 lid B ZW.

 

Werkgever is (voor twee jaar) verant-woordelijk voor de re-integratie. Na afloop van twee jaar neemt UWV de re-integratieverantwoordelijkheid over.

 

8.

Betrokkene vraagt een WIA uitkering aan. Had al eerder een WAO uitker-ing die werd beëindigd na tijdelijke toepassing van art. 44 WAO.

Achteraf blijkt er sprake van een Amber beoordeling en heeft betrokkene met terugwerkende kracht recht op WAO (Art. 29 lid B ZW is hier niet aan de orde)

Deze werkgever moet worden gezien als WIA werkgever en zal moeten zorgen voor verantwoordelijk voor de re-integratie. Zolang er sprake is loondoorbetalingsverplichting.

Geldt er geen loondoorbetalingverplichting dan neemt UWV de re-integratieverantwoordelijk over.

 
   

  bron: UWV

 

 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap