Home arrow Wet en regelgeving arrow Eigen risico dragen WGA arrow Eigen risicodragen en wijziging rechtsvorm
Eigen risicodragen en wijziging rechtsvorm

Eigen risicodrager WAO en WGA zijn betekent niet automatisch ook blijven na wijzigingen van uw rechtsvorm. Met name voor de WAO geldt dan terugkeer naar het UWV terwijl voor de nieuwe rechtspersoon geen mogelijkheden meer zijn om eigenrisicodragen WAO te worden. 187 bedrijven kregen hier vanaf november 2006 meer te maken. 

Over deze ongewenste situatie werden kamervragen gesteld. U vindt deze vragen en de antwoorden hieronder.
 

Vragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën over het verlies van de status als eigenrisicodrager voor de WAO bij naam- en rechtsvormwijzingen. (Ingezonden 19 februari 2008)

1.
Is het u bekend dat de Belastingdienst ervan uit gaat dat wanneer een bedrijf, dat eigenrisicodrager is voor de WAO en/of WGA, van naam of rechtsvorm wijzigt er sprake is van een nieuwe rechtspersoon die een nieuwe aanvraag voor eigen risicodragen moet indienen?  zie bijlage 1)

Antwoord 1:
Ja, tenzij alleen sprake is van een naamswijziging zonder verdere formele gevolgen. In die situaties houdt men de status van eigenrisicodrager.

2
Is het gevolg hiervan dat bedrijven na een naam- of rechtsvormwijziging hun status als eigenrisicodrager WAO verliezen, omdat aanvragen voor eigenrisicodragen WAO vanaf 24 november 2006 (het moment dat het voornemen om het eigenrisicodragen af te schaffen bekend werd) afgewezen worden?  Zie bijlage 2)

Antwoord 2:
Ja.

3
Betekent dit dat een bedrijf dat van naam of rechtsvorm wijzigt niet meer als eigenrisicodrager wordt aangemerkt en weer de zgn. Pemba-premie (vanaf 1 januari de uniforme WAO-premie van 0,15) moet betalen, terwijl de garantstelling die is afgegeven door de kredietinstelling of verzekeraar wel automatisch overgaat op de nieuwe rechtspersoon, waardoor het bedrijf twee keer voor hetzelfde risico moet betalen?

Antwoord 3:
Het eigenrisicodragerschap gaat niet van rechtswege over naar een "nieuwe" werkgever bij een rechtsvormwijziging. Deze werkgever betaalt dan voor de WAO alleen de publieke premie.

4
In hoeverre spoort deze handelwijze met de wettelijke regeling waarin is bepaald dat de garantie die de verzekeraar heeft afgegeven voor de eigenrisicodrager WAO zich ook uitstrekt tot rechtsopvolgers onder algemene titel van de eigenrisicodrager? Uit die wettelijke regeling kan toch worden afgeleid dat de garantstelling die bank of verzekeraar aan de belastingdienst heeft afgegeven voor een eigenrisicodrager bij een rechtsvormwijziging of bedrijfsovername automatisch overgaat op de nieuwe rechtspersoon?  

Antwoord 4:
In de Wet financiering sociale verzekeringen (artikel 40, zevende lid) is geregeld dat de door een verzekeraar aan een eigenrisicodrager afgegeven garantie overgaat op de rechtsopvolger van deze eigenrisicodrager. De rechtsopvolger wordt namelijk verantwoordelijk voor de betaling van reeds ingetreden risico's van de "oude" werkgever. De garantie van de verzekeraar voor deze reeds ingetreden risico's vervalt niet, maar gaat over op de rechtsopvolger, zodat de garantie aangesproken kan worden voor betaling van de reeds ingetreden arbeidsongeschiktheidslasten van de "oude" werkgever. Hiermee gaat evenwel niet automatisch het eigenrisicodragerschap van de "oude" werkgever over op de rechtsopvolger. De rechtsopvolger zal hiervoor een keuze (eigenrisicodragerschap of publieke verzekering) moeten maken. Voor de WAO kan sinds 24 november 2006 evenwel geen eigenrisico-dragerschap meer worden aangevraagd, waardoor onder de huidige regeling de rechtsopvolger de publieke WAO-premie moet betalen.

5
Kunt u aangeven hoeveel bedrijven door deze handelwijze sinds 24 november 2006 hun status als eigenrisicodrager WAO hebben verloren?

Antwoord 5:
Het gaat in totaal om 187 bedrijven die sinds 24 november 2006 de status van eigenrisicodrager WAO hebben verloren, door verandering in rechtsvorm.

6
Bent u bereid de handelswijze zo aan te passen dat bedrijven in bij naam- of rechtsvormwijziging hun status als eigenrisicodrager WAO kunnen behouden?

7
Bent u ook bereid met terugwerkende kracht de mogelijkheid te bieden het eigenrisicodragerschap te herstellen van bedrijven die sinds november 2006 hun status als eigenrisicodrager WAO hebben verloren door een naams-of rechtsvormwijziging en het eigen risico dragerschap hadden willen voortzetten?

Antwoord op 6 en 7:
Er is een beleidsbesluit van het ministerie van Financiën opgesteld, waarin (onder voorwaarden) geregeld wordt dat voor de "nieuwe" werkgever het eigenrisicodragerschap voor de WAO gehandhaafd kan blijven als bij structuurwijzigingen slechts in formele zin wijziging in de dienstbetrekkingen optreedt. Het beleidsbesluit zal in maart gepubliceerd worden en terugwerken tot en met 24 november 2006. Het beleidsbesluit loopt vooruit op de benodigde wetswijziging die in een daartoe passend wetstraject wordt opgenomen.

Bijlagen:1) zie het formulier "Overdracht van activiteiten" van de Belastingdienst met daarin de passage. "Eigenrisicodragen WAO en/of WGA. Bij overdracht van activiteiten wordt het eigenrisicodragerschap WAO en/of WGA niet automatisch van de overdragende naar de overnemende werkgever doorgegeven. Wilt u als overnemende werkgever het eigenrisicodragerschap voortzetten, dan dient u hiervoor separaat een aanvraag in te dienen. Echter, vanaf 2007 kunt u alleen nog in aanmerking komen voor het eigenrisicodragerschap WGA"

2) Algemene maatregel van bestuur van 21 december 2006 (Stb. 2006, 725)

3) de verwijzing is naar artikel 40 lid 7 Wet Financiering Sociale Verzekeringen waarin is bepaald dat de garantie die de verzekeraar heeft afgegeven zich ook uitstrekt tot rechtsopvolgers onder algemene titel van de eigenrisicodrager en tot het risico dat overgaat op de verkrijgende werkgever, als bedoeld in artikel 75b 4e lid van de WAO

 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap