Home arrow Wet en regelgeving arrow Eigen risico dragen WGA arrow Verzekerde loonsom bij eigen riscodragen WGA
Verzekerde loonsom bij eigen riscodragen WGA

Welke loonsom wordt verzekerd bij WGA eigen risico dragen? Dat lijkt een makkelijke vraag doch dat valt kennelijk toch tegen. Minister Donner moest er aan te pas komen om deze vraag van een antwoord te voorzien. Wat is het probleem! 

Ex WAO’ers: Iedereen die in staat is om te werken wordt geacht dat ook te (gaan) doen. Mensen met een beperking (ex. wao of met de status structureel functioneel beperkt) krijgen bepaalde garanties mee als zij in dienst treden bij een nieuwe werkgever. Het UWV neemt bijvoorbeeld de loondoorbetaling tijdens ziekte gedurende 5 jaar van de nieuwe werkgever over. Mocht er sprake zijn van arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar dan komen de mogelijke WGA rechten voor rekening van het UWV en niet van de werkgever. Voor deze grote groep werknemers lopen werkgevers dus geen WGA risico. 

Tijdelijk dienstverband: Medewerkers die ziek worden tijdens een dienstverband voor bepaalde tijd waarvan het contract niet verlengd wordt, hebben recht op ziekengeld van het UWV na afloop van de arbeidsovereenkomst. Deze groep valt daarmee ook onder de WGA verantwoordelijkheid van het UWV indien zij langer dan twee ziek mochten blijven. In de praktijk betekent dit dat bij consequente beeindiging van het tijdelijk contract, deze (ex) werknemers nooit voor de WGA rekening van hun laatste werkgever zullen gaan komen. 

Eigen risicodragen WGA: De WGA kent de mogelijkheid tot eigen risicodragen, Daar kunnen werkgevers nu nog vrijwillig voor kiezen maar naar verwachting zal vanaf 1.1.2010 iedere werkgever ‘eigen risicodrager WGA’ moeten worden. Dan vervalt de mogelijkheid op publieke WGA verzekering via het UWV. Op weg dus richting een private WGA verzekering. Verzekeraars willen graag uw WGA risico overnemen. Uiteraard betaalt u daar een prijs voor. De hoogte daarvan wordt bepaald door het vastgestelde premiepercentage en uw loonsom.  

De hoogte van het verzekerd loon: Nu doet zich daar een probleem voor. Verzekeraars willen uw risico wel (her)verzekeren maar dan wel voor de totale loonsom. Maar in die loonsom zit ook het loon van de mensen die ‘van rechtswege’ via het UWV verzekerd zijn zoals bijvoorbeeld de ex wao’ers en werknemers waarvan het tijdelijk contract bij ziekte afloopt. 

De loonsom naar beneden dus met het loonbedrag dat geldt voor de groep werknemers met genoemde garanties. Dat blijkt dus makkelijker gezegd dan gedaan. Op dit gebied was veel onduidelijk en verzekeraars hielden vast aan de totale loonsom. U betaalt dan dus wel premie aan de particuliere verzekeraar maar de uitkering komt van het UWV. Dat lijkt niet fair. 

Gesteggel:  Daar is de afgelopen maanden het nodige over te doen geweest en heeft zelfs geleid tot kamervragen.  Minister Donner heeft op 3 juni 2008 antwoord gegeven op Kamervragen, gesteld door de CDA-leden Omtzigt en Van Hijum, naar aanleiding van de stelling:  "Het staat een verzekeraar vrij om WGA- verzekeringen aan te bieden waaronder alleen werknemers met een contract voor onbepaalde tijd vallen". 

Minister Donner is het met deze stelling eens maar wijst wel op de valkuilen en ziet geen reden tot aanpassing van de wetgeving. Op grond van artikel 40 van de wet financiering sociale verzekeringen moet de eigen risicodrager een schriftelijke garantverklaring overleggen waarin de verzekeraar zich garant stelt alle verplichtingen uit het eigen risico dragen na te komen.

Garantieverklaring: Deze garantie mag niet worden beperkt tot een bepaalde groep werknemers. De garantie strekt zich uit tot alle verplichtingen die voortvloeien uit het zelf dragen van het WGA-risico. Daarmee strekt de garantie zich uit totale werknemers voor wie de werkgever eigen risico drager is of wordt.

Aangezien van te voren niet vaststaat welke werknemers in de WGA komen en ten laste van welk fonds de WGA-uitkering komt, moet de garantie zo opgesteld zijn dat ze alle werknemers dekt die het aangaat. Werknemers zijn van rechtswege verplicht verzekerd tegen het risico op arbeidsongeschiktheid, ongeacht of zij werkzaam zijn bij een werkgever die publiek verzekerd is of eigen risico drager is.

Het staat verzekeraars en tussenpersonen vrij om polissen aan te bieden voor de private WGA, waaronder alleen mensen met een vast contract vallen. Op het moment waarop een werknemer recht krijgt op een WGA-uitkering, stelt het UWV vast of dit een werknemer is van wie de WGA-uitkering ten laste van de eigen risico drager komt of ten laste van een fonds.

Er kan geen garantie worden overlegd waarin bij voorbaat werknemers van een bepaalde afdeling of werknemers met een bepaald contract buiten de garantie vallen. Pas op het moment van de WGA-intrede staat namelijk vast of ze onder de verplichtingen die voortvloeien uit het eigen risico dragen (en daarmee ook de garantie) vallen of niet.

De werknemer die bij afloop van een dienstverband voor bepaalde tijd ziek is, heeft (meestal) recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet (Vangnetregeling). De WGA-uitkeringen aan werknemers, die uit de dienstbetrekking waaruit de WGA-uitkering is ontstaan recht hadden op ziekengeld, worden door UWV niet verhaald op een werkgever die eigenrisicodrager is voor het WGA-risico. De WGA- uitkering is dan namelijk publiek.

De WGA-lasten van werknemers die uit de dienstbetrekking waaruit de WGA-uitkering is ontstaan recht hadden op een ZW-uitkering, vallen buiten het eigen risico dragen en worden doorbelast via de sectorpremie die alle werkgevers (publiek verzekerden en eigen risico) 

@ L&M sociale zekerheid    juli 2008

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap