Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Arbodienst verantwoordelijk voor knip en plak fout bedrijfsarts.
Arbodienst verantwoordelijk voor knip en plak fout bedrijfsarts.

Een werknemer is op 15 maart 2005 arbeidsongeschikt geworden.

Op 7 december 2006 schrijft de bedrijfsarts aan werkgever: “Ik heb ik op 6 december 2006 met uw medewerker gesproken. Het herstel verloopt traag. Hij heeft nog geen mogelijkheden tot werkzaamheden. Ik heb een actueel oordeel en de medische informatie voor het re-integratie-verslag t.b.v. WIA-aanvraag opgesteld en stuur deze aan werknemer”. Ik acht uw medewerker momenteel volledig arbeidsongeschikt. Ook aangepaste werkhervatting is niet mogelijk. Ik heb een vervolgafspraak gemaakt voor 5 februari 2007.  

 

Op 26 januari 2007 schrijft de bedrijfsarts aan werkgever: Door het UWV ben ik er op geattendeerd, dat mijn terugkoppelbrief van 7 december 2006 niet correspondeert met het actueel oordeel wat ik heb opgesteld op 6 december 2006. Uw werknemer was op dat moment niet meer volledig arbeidsongeschikt, maar arbeidson geschikt voor de eigen functie en zou kunnen starten met andere aangepaste werkzaamheden. Per abuis is een conclusie van een eerdere brief overgenomen in de brief van 7 december 2006.

 

Loonsanctie:

Op 2 februari 2007 legt UWV een loonsanctie omdat de re-integratie-inspan-ningen onvoldoende zijn geweest. De behandeling van de WIA-aanvraag wordt opgeschort. 

Werkgever heeft bezwaar gemaakt tegen het UWV besluit en voorts Maetis aansprakelijk gesteld voor de door werkgever geleden schade.  Op 5 maart 2007 schrijft Maetis haar deel te nemen van de verantwoordelijkheid voor de periode 6 december 2006 tot datum van het einde contract met Maetis, 1 januari 2007. Op de periode daarna heeft zij geen invloed meer.“

 

Het geschil:

Werkgever vordert de veroordeling van Maetis tot vergoeding van geleden loonschade zijnde € 17.143,36 bruto en de kosten van rechtsbijstand.

 

Tekortkoming en aansprakelijkheid:

Maetis erkent dat zij tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst maar betwist dat zij (volledig) aansprakelijk is voor de geleden schade.

 

De Rechtbank:

De rechtbank stelt nadrukkelijk vast staat dat Maetis met de onjuiste mededeling in haar brief van 7 december 2006 is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Ten gevolge van deze tekortkoming heeft het UWV aan werkgever een loonsanctie opgelegd. De loonsanctie is hiermee een rechtstreeks gevolg van deze tekortkoming. De rechtbank volgt Maetis niet in haar verweer dat de door werkgever geleden schade ook andere oorzaken kende zodat zij niet volledig aansprakelijk is voor de door werkgever geleden schade.

 

Toepasselijkheid exoneratiebeding:

Maetis heeft een beroep gedaan op haar algemene voorwaarden en specifiek het hierin opgenomen exoneratiebeding. Naar het oordeel van de rechtbank kan Maetis hierop geen beroep doen gezien de aard van de tekortkoming is er sprake van grove schuld.

 

Omvang van de schade:

Maetis betwist de omvang van de door werkgever geclaimde schade € 17.143,36 bruto (incl. werkgeverslasten) betwist door te stellen dat werkgever slechts 70% van het overeengekomen salaris aan werknemer hoeft door te betalen.  

De rechtbank volgt Maetis in dit verweer en stelt werkgever in de gelegenheid om bij akte en nadere stukken te onderbouwen dat zij gehouden was een bedrag van € 17.143,36 aan werk-nemer te voldoen waarna uitspraak zal volgen op 10 december 2007  

Bron: Rechtbank Utrecht rolnummer: 234973 / HA ZA 07-1479 

© Ad van Lieshout  L&M sociale zekerheid

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap