Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Door de kat of de hond gebeten worden!
Door de kat of de hond gebeten worden!

Wanneer een werknemer door UWV ongeschikt wordt geacht voor zijn eigen functie maar hij is nog in staat is om ander werk te verrichten dan kan hij voor een WGA uitkering in aanmerking komen. Deze WGA-uitkering komt direct of indirect voor uw rekening.  

Direct, wanneer uw organisatie heeft gekozen voor het eigenrisicodragerschap WGA. Omdat u zelf de WGA-uitkering betaalt of dat privaat hebt herverzekerd.  

Indirect, als u bij het UWV verzekerd bent voor de WGA. De WGA-uitkering van uw werknemer worden in dat geval opgeteld bij de overige door uw organisatie veroorzaakte WGA- en WAO-uitkeringen. Op basis van hiervan stelt het UWV uw gedifferentieerde WGA premie jaarlijks vast. 

De hoogte van de WGA uitkeringslasten is afhankelijk van de vraag of uw werknemer het deel dat hij nog kan werken, zijn restverdiencapaciteit, ook daadwerkelijk werkt.  

Voorbeeld: Uw werknemer verdient in zijn functie bij 36 uur per week € 42.000 per jaar. Deze  werknemer wordt langdurig ziek en UWV stelt na de wachttijd de restverdiencapaciteit vast op € 21.000,- bij 36 uur per week. Loonverlies 50% dus recht op WGA.  

Herplaatst: U herplaatst deze werknemer intern conform zijn restverdiencapaciteit. De WGA schade bedraagt dan op jaarbasis:  € 42.000 - €. 21.000 x 70% = € 14.700. 

Niet herplaatst: U kunt uw werknemer niet herplaatsen en de werknemer is na 104 weken zonder werk. De WGA schade bedraagt dan op jaarbasis:  € 42.000 x 70% = € 29.400.  

Niet herplaatsing leidt tot een extra WGA uitkeringslast van € 14.700  per jaar. Duurt de loon gerelateerde uitkering 3 jaar dan kost het niet werken van uw werknemer u als werkgever al gauw € 44.000,- extra. 

De werknemer en de WGA-uitkering: In dit geval ontvangt de werknemer een loongerelateerde WGA-uitkering van 70% (1e twee maanden 75%) van zijn laatste salaris gedurende maximaal 3 jaar en 2 maanden. De uitkeringsduur is afhankelijk van leeftijd en het arbeidsverleden.  

Na afloop van de loongerelateerde WGA uitkering komt uw werknemer, indien er géén sprake is van passende arbeid, in aanmerking voor WGA-vervolguitkering. Deze is gebaseerd is op het minimumloon.Op dat moment ontstaat een zeer forse inkomensachteruitgang die zelf onder het bijstandsniveau kan uitkomen.   

De werknemer heeft financieel gezien een nog groter belang bij een snelle herplaatsing dan de werkgever. Helaas is dat besef bij werknemers nog niet altijd voldoende aanwezig. Een weinig actieve houding kan fikse schade opleveren.  

Geldbesparen: De werkgever kan in dit geval veel geld besparen door de werknemer conform de restcapaciteit te herplaatsen. Soms twijfelen werkgevers aan het nut van de in hun ogen vaak relatief hoge kosten voor re-integratie. Deze twijfels zijn ook de reden voor het vaak (veel) te laat inzetten van externe re-integratietrajecten, het tweede spoor. Dit kan leiden tot een loonsanctie van het UWV. De extra kosten in dit geval per jaar 70% van € 42.000. 

Bij WGA toekenning leidt het niet hebben van passend werk tot een hogere loongerelateerde WGA-uitkering die voor rekening van werkgever komt. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en deels zonder werk wordt dus volledig opgevangen binnen de WGA en komt dus niet meer ten laste van de Werkloosheidswet. Werkgever betaalt in dit geval dus ook voor de gevolgen van de werkloosheid van zijn werknemer. Dit is bij veel bedrijven nog onbekend.

De uitkeringskosten komen voor rekening van werkgever of die nu publiek verzekerd is bij het UWV (gedifferentieerde WGA premie) of privaat verzekerd is. In dit laatste geval zal de schade door de verzekeraar worden doorberekend aan de werkgever. Of je nu door de kat of de hond gebeten wordt.  

Kostenbegroting: Hoe bepaal je in de praktijk of een fikse rekening voor re-integratie-inspanningen opweegt tegen de te verwachten financiële gevolgen van het niet hebben van passende arbeid van uw werknemer. Maak een kostenbegroting van de WGA uitkering van uw werknemer die aan het werk kan maar waarvoor nog geen werk beschikbaar is. 

Het in beeld brengen van de uitkeringskosten die voor uw rekening komen maakt het mogelijk om een kosten-baten analyse op te stellen waarmee investeringen voor re-integratie eenvoudiger kunnen worden afgewogen. 

Los van deze onderbouwing is werkgever verplicht om op te draaien voor de ‘redelijke’ kosten van re-integratie van zijn deels arbeidsongeschikte medewerker. Het UWV ziet er op toe of werkgever een dergelijke inspanning ook daad- werkelijk levert.  

© L&M sociale zekerheid   december 2008

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap