Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Hoe voorkomt u dat u het voordeel van de no-riskpolis misloopt?
Hoe voorkomt u dat u het voordeel van de no-riskpolis misloopt?

Werknemers die onmiddellijk voorafgaand aan een dienstbetrekking – kort gezegd – geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren, kunnen aanspraak maken op de ‘no-riskpolis’ van de Ziektewet.

Dit houdt in dat als zij binnen 5 jaar na indiensttreding opnieuw uitvallen, het UWV hen ziekengeld betaalt tot maximaal 70% van het (maximum)dagloon. Het ziekengeld mag de werkgever aftrekken van het loon dat hij moet doorbetalen. In het eerste jaar neemt het UWV op verzoek van de werkgever zelfs de gehele loonbetaling over tot aan het maximumdagloon. Vanwege dit financiële voordeel is het zuur als u niet weet dat een werknemer aanspraak kan maken op de ‘no-riskpolis’.

Daarom is in de wet bepaald dat een werknemer 2 maanden na aanvang van het dienstverband – een eventuele proeftijd is dan afgelopen – op uw verzoek moet melden of hij/zij aanspraak kan maken op de ‘no-riskpolis’. Het is verstandig om de werknemer een standaardformulier voor te leggen waarin alle categorieën van de doelgroep van de ‘no-riskpolis’ worden genoemd.

U voorkomt daarmee onduidelijkheid of de werknemer begrijpt dat hij aanspraak kan maken op de ‘no-riskpolis’. Op het niet of onjuist melden door de werknemer staat overigens geen sanctie. Het komt dan ook regelmatig voor dat werkgevers er niet van op de hoogte zijn dat een werknemer aanspraak kan maken op de ‘no-riskpolis’. De voorziening van de ‘no-riskpolis’ wordt dan misgelopen. 

U kunt dit voorkomen door bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat de werknemer u na 2 maanden dienstverband moet informeren over zijn aanspraak op de ‘no-riskpolis’. Op de overtreding van dit voorschrift kan een boete gesteld worden. Hierdoor is er een prikkel voor de werknemer om u te informeren over zijn aanspraak op de ‘no-riskpolis’. Als de werknemer zijn aanspraak desondanks niet aan u meldt, kan de boete de pijn enigszins verzachten. De boetebepaling is wel aan bepaalde regels gebonden. 

Daarnaast kunt u de werknemer aansprakelijk stellen voor de schade die uw onderneming lijdt doordat de werknemer zijn recht op ziekengeld op grond van de ‘no-riskpolis’ niet heeft gemeld. Het zal echter niet eenvoudig zijn om de schade daadwerkelijk op de werknemer te verhalen. U zult namelijk moeten aantonen dat sprake is van ‘opzet of bewuste roekeloosheid’ bij de werknemer. In de rechtspraak wordt dit niet snel aangenomen. 

Als u er pas tijdens de ziekteperiode van een werknemer achterkomt dat deze aanspraak kan maken op de ‘no-riskpolis’, kunt u overigens ook nog profiteren van de ‘no-riskpolis’. In dat geval dient u uiterlijk op de vierde dag nadat u of uw Arbodienst redelijkerwijs duidelijk kan zijn dat de werknemer aanspraak kan maken op de ‘no-riskpolis’ de eerste ziektedag melden bij het UWV.

Zodra het bekend wordt dat de werknemer aanspraak kan maken op de ‘no-riskpolis’, kan de ziekmelding dus nog tijdig gedaan worden. Het UWV kent dan alsnog met terugwerkende kracht (tot maximaal 1 jaar) ziekengeld toe. Meldt u de eerste ziektedag niet (tijdig), dan kent het UWV over de periode van de te late melding geen ziekengeld toe. 

Tip!    Om er voor te zorgen dat u de voorziening van de ‘no-riskpolis’ niet misloopt, kunt u de werknemer na 2 maanden dienstverband vragen of hij aanspraak kan maken op deze voorziening. Als u een stok achter de deur wilt, kunt u in de arbeidsovereenkomst een boete stellen op het niet melden van de aanspraak op de ‘no-riskpolis’. Als u op de hoogte bent van de aanspraak op de ‘no-riskpolis’, voorkom dan dat u de voorziening van de ‘no-riskpolis’ misloopt. Op deze manier profiteert u maximaal van de ‘no-riskpolis’.

bron: WVO-advocaten te Loenen

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap