Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Overtreding controlevoorschriften met ernstige gevolgen
Overtreding controlevoorschriften met ernstige gevolgen

Een werknemer van turkse origine heeft zich op 14 maart 2006 ziek gemeld. In verband met het overlijden van zijn oma op 31 mei 2006 is de werknemer op 1 juni 2006 naar Turkije vertrokken om de begrafenis bij te kunnen wonen. Werknemer  heeft dit niet gemeld bij zijn werkgever. Werkgever en arbo-dienst hebben vanaf 30 mei 2006 getracht hem te bereiken, telefonisch op zijn eigen telefoonnummer, op het telefoonnummer van zijn echtgenote en schriftelijk. Het is niet gelukt om persoonlijk in contact te komen. De werknemer heeft niet gereageerd op een ingesproken bericht van zijn leidinggevende. Op 7 juni 2006 heeft de werkgever werknemer  op staande voet ontslagen.

De kantonrechter heeft bij vonnis in kort geding van 2 augustus 2006 geoordeeld dat de verweten gedragingen van werknemer niet kunnen leiden tot ontslag op staande voet.

De kantonrechter heeft wel op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst tussen partijen per 4 september 2006 ontbonden op grond van een verandering in de omstandigheden omdat door de gedragingen van werknemer een vertrouwensbreuk tussen partijen is ontstaan.

Aanvraag WW uitkering afgewezen: Werknemer heeft een uitkering op grond van de WW aangevraagd, die hem door het Uwv blijvend en geheel is geweigerd omdat werknemer verwijtbaar werkloos wordt geacht. De werknemer heeft de ziekteverzuimvoorschriften niet heeft nageleefd, reden waarom hij heeft moeten begrijpen dat dit zijn ontslag tot gevolg zou kunnen hebben.

Rechtbank: Het door werknemer ingediende bezwaar werd door UWV afgewezen en de rechtbank heeft het tegen het UWV besluit ingestelde beroep ongegrond verklaard daarbij vaststellend dat werknemer  voor de werkgever en de arbo-dienst niet bereikbaar is geweest, dat hij niet heeft gereageerd op ingesproken voice-mailberichten en aangetekende brieven.  Dit complex aan gedragingen is te kwalificeren als het niet naleven van de controle-voorschriften voortvloeiende uit ziekteverzuim en is werknemer te verwijten. De werknemer had redelijkerwijs moeten begrijpen dat zijn gedrag de beëindiging van de dienstbetrekking tot gevolg zou kunnen hebben. Ook is vast komen staan dat werknemer op geen enkel moment heeft laten weten dat hij naar Turkije wilde afreizen dan wel was afgereisd, noch persoonlijk noch via zijn echtgenote.

Centrale Raad:  De werknemer heeft in hoger beroep  aangevoerd dat hij zich steeds aan de verzuimregels heeft gehouden totdat zijn oma overleed en hij onverwacht en in emotionele toestand naar Turkije is vertrokken waarbij hij er niet aan heeft gedacht dat aan de werkgever te melden. Werknemer heeft naar zijn zeggen niet redelijkerwijs moeten begrijpen dat zijn gedrag tot ontslag zou kunnen leiden, omdat zijn arbeidsongeschiktheid reeds vaststond en de werkgever op de hoogte had kunnen zijn van zijn verblijf in Turkije omdat zijn broer, die eveneens werkzaam was bij de werkgever, verlof had gevraagd en gekregen voor de begrafenis van hun beider oma.

Uitspraak: De Raad is van mening  dat werknemer verwijtbaar werkloos is geworden en het UWV derhalve, gezien het bepaalde in artikel 27, eerste lid, van de WW, gehouden is de WW-uitkering van appellant blijvend geheel te weigeren.

© L&M sociale zekerheid  februari 2009 

LJN: BH0878, Centrale Raad van Beroep , 07/6822 WW

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap