Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Alle verlofregelingen op een rij gezet
Alle verlofregelingen op een rij gezet

Verlofregelingen: wat staat er in de wet?

Naast vakantieverlof bestaan er andere wettelijke verlofregelingen die betrekking hebben op het combineren van arbeid en zorg. Zwangerschaps- en bevallingsverlof is ongetwijfeld het meest bekend. Maar er zijn meer regelingen. Hiervan kun je gebruik maken als bijvoorbeeld je kind of je partner ziek is. Of als je onverwachts niet naar je werk kunt omdat er een waterleiding is gesprongen. De FNV zet alle wettelijke regelingen over de combinatie arbeid en zorg op een rij. Let op: in je cao kan een andere regeling opgenomen zijn. Raadpleeg voor meer informatie dus vooral ook je eigen cao.

 

Ouderschapsverlof:  Ouderschapsverlof kan worden opgenomen om voor een kind te zorgen dat jonger is dan acht jaar. Het verlof geldt per kind. Bij meerlingen krijg je verlof voor elk kind. Werknemers die ten minste een jaar in dienst zijn bij hun werkgever kunnen hiervan gebruik maken. Het verlof geldt voor beide ouders en ook voor adoptie-, stief- en pleegouders.
 
Je hebt recht op verlof van 26 maale wekelijkse arbeidsduur. Werk je 25 uur per week, dan heb je recht op 650 uur verlof (26 x 25 uur). De standaardinvulling is dat je zes maanden voor maximaal de helft van je arbeidsduur per week verlof opneemt. Je werkgever kan ouderschapsverlof niet weigeren als je gebruik maakt van de standaardregeling. Een andere spreiding kan ook, in overleg met je werkgever. Deze kan die alleen afwijzen op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.
Je bepaalt zelf op welke dagen je verlof opneemt. Je werkgever kan tot vier weken voordat het verlof ingaat, aandringen op een andere verdeling, ook weer alleen op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.Het verlof kan in twee of drie delen gesplitst worden. Dat wil zeggen dat het verlof mag bestaan uit maximaal drie perioden van elk minimaal één maand. Werkgevers kunnen zich hiertegen verzetten op grond van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

 

Minstens twee maanden voor opname van het verlof moet je een schriftelijk verzoek indienen bij je werkgever. Daarin moet staan wanneer je het verlof wilt laten ingaan, hoeveel verlof je wilt opnemen, op welke dagen en voor welke periode.

Als je ziek wordt tijdens het verlof, loopt het gewoon door. Je kunt niet ontslagen worden omdat je ouderschapsverlof opneemt.Je kunt  los van de deelname aan de levensloopregeling via de belastingen een vergoeding krijgen van 50% van het minimumloon per opgenomen verlofuur. Dit heet de ouderschapsverlofkorting.

In de cao kunnen afspraken gemaakt worden over (gedeeltelijke) doorbetaling van het verlof. Of over een andere leeftijdscategorie kinderen waarvoor wordt gezorgd tijdens het verlof. Er mogen echter geen afspraken gemaakt worden waardoor werknemers geen recht hebben op ouderschapsverlof.

 

Langdurend zorgverlof (onbetaald):   Dit verlof biedt werknemers de mogelijkheid te zorgen voor een partner, kind of ouder die levensbedreigend ziek is. Bij kinderen kan het ook gaan om een kind dat zelfstandig woont. Verlof geldt niet voor hulp aan zieke schoonouders of een chronische zieke.

 

Je kunt een aaneengesloten periode van twaalf weken voor de helft minder werken. Per jaar kun je maximaal zesmaal de wekelijkse arbeidsduur opnemen. In overleg met je werkgever is een andere spreiding van verlof mogelijk. Dit kan variëren van zes weken volledig verlof tot achttien weken eenderde van de tijd per week.

Je werkgever moet goede argumenten hebben om het verlof te weigeren, bijvoorbeeld als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Je werkgever mag geen oordeel vellen over de vorm van de hulp of de noodzaak ervan. Als een ernstig zieke ouder bijvoorbeeld in een verpleeghuis is opgenomen, kan er toch nog hulp nodig zijn.Het verlof moet je ten minste twee weken voor de ingangsdatum aanvragen. Je werkgever kan om informatie vragen; een doktersverklaring is echter niet nodig.Als je werkgever binnen een week geen beslissing heeft genomen, gaat het verlof in volgens de regeling die je hebt voorgesteld. Als het verlof eenmaal is ingegaan, mag je werkgever het niet meer terugdraaien.

Het verlof eindigt eerder als de situatie niet langer levensbedreigend is of als degene voor wie je zorgt, overlijdt. In de cao of door de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken gemaakt worden over de duur van het verlof en het recht om verlof op te nemen. Let op: het kan dus afgesproken zijn dat je geen recht hebt op langdurend zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof (betaald):   Kortdurend zorgverlof kan worden gebruikt om te zorgen voor een thuiswonend ziek kind, partner of zieke ouders. Het verlof geldt niet voor de verzorging van schoonouders of van een partner die op een ander adres woont. Voorwaarde is dat jij de enige bent die op dat moment voor de zieke kunt zorgen. Je werkgever kan achteraf vragen om bewijsstukken, zoals een doktersverklaring of ziekenhuisrekening.Het verlof moet zo snel mogelijk worden aangevraagd als zich een situatie voordoet waarin zorgverlof nodig is. Ook pleegouders kunnen zorgverlof krijgen. Zij moeten op hetzelfde adres wonen als het kind voor wie ze zorgen en een pleegcontract hebben.Bij dit verlof wordt 70 procent van je salaris doorbetaald, met als ondergrens het wettelijke minimumuurloon.

Je kunt maximaal tien dagen per twaalf maanden opnemen. Dat hoeft niet aaneengesloten te zijn. De duur van het verlof is tweemaal het aantal uren dat je per week werkt. Als je ziek wordt, stopt het verlof. Als het zorgverlof eenmaal is ingegaan, kan de werkgever dit niet meer terugdraaien.

 

Als het bedrijf door het verlof in ernstige problemen zou komen, kan je werkgever het verlof weigeren. Daarvoor moet hij goede argumenten hebben en het bedrijfsbelang zorgvuldig afwegen tegen jouw belangen. Als je het niet eens wordt met je werkgever, kun je naar de rechter stappen.

 

In de cao of door de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken gemaakt zijn. Over de duur van het verlof, de hoogte van de betaling, het inzetten van bovenwettelijke vakantiedagen voor dit verlof en over het recht op opname. Let op: er kan dus een afspraak gemaakt zijn dat er geen recht bestaat op kortdurend zorgverlof.

 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof (betaald):  Dit verlof geldt voor werknemers en voor zelfstandigen maar de hoogte van de uitkering verschilt. Werknemers krijgen een uitkering ter hoogte van het salaris, namelijk 100 procent van het dagloon (er geldt wel een maximum dagloon). Voor zelfstandigen is de uitkering afhankelijk van het inkomen het jaar ervoor en bedraagt maximaal het bruto minimumloon. Zelfstandigen betalen geen premie voor deze uitkering. Je moet het verlof uiterlijk drie weken voor de ingangsdatum van de verlofperiode aanvragen. De totale duur van het verlof is zestien weken.

 

Je mag vanaf zes weken voor de uitgerekende datum met verlof. Vier weken voor de uitgerekende datum moet je echter stoppen met werken. Als je baby later wordt geboren dan de uitgerekende datum, behoud je het recht op minstens tien weken bevallingsverlof.Tot en met zes weken na het bevallingsverlof kun je niet ontslagen worden. Als je zelf ontslag neemt, heb je recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering mits je binnen tien weken bent uitgerekend of bevallen.

Loopt je contract tijdens de zwangerschap af, dan heb je recht op een uitkering in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Na zestien weken kom je in aanmerking voor WW als je aan de voorwaarden hiervoor voldoet. Als je voorafgaand aan of na het verlof ziek bent vanwege de zwangerschap, heb je recht op een ziektewetuitkering.Het verlof gaat niet ten koste van je vakantiedagen.Een werkgever kan dit verlof niet weigeren. In de cao of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen geen afwijkende afspraken over zwangerschaps- en bevallingsverlof gemaakt worden.

 

Adoptieverlof (betaald):      Dit verlof geldt voor beide ouders en pleegouders als deze op hetzelfde adres wonen als het kind en in het bezit zijn van een pleegcontract. Het verlof geldt niet voor zelfstandigen. Adopteer je meer dan een kind tegelijkertijd, dan heb je toch maar eenmaal recht op verlof.Je krijgt een uitkering ter hoogte van je salaris. Het adoptieverlof gaat niet ten koste van je vakantiedagen. Als je tijdens het verlof ziek wordt, loopt het gewoon door. Als je binnen tien weken na beëindiging van je contract een kind adopteert, heb je recht op een uitkering wegens adoptie.

 

Het verlof kan twee weken voor de adoptiedatum worden opgenomen en mag maximaal vier aaneengesloten weken duren. Het moet worden opgenomen binnen zestien weken nadat het kind bij het gezin is komen wonen.Het verlof moet minimaal drie weken van tevoren worden aangevraagd. Je werkgever kan dit verlof niet weigeren en er kunnen geen afwijkende afspraken gemaakt worden in de cao of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Kraamverlof (betaald):   Kraamverlof is bedoeld voor werknemers van wie de partner is bevallen. Een partner is een echtgenote, een geregistreerde partner, degene met wie de werknemer samenwoont of van wie hij of zij het kind erkent. Het verlof duurt twee werkdagen en geldt binnen vier weken na de bevalling of na thuiskomst van het kind uit het ziekenhuis. Tijdens de bevalling en op de dag van aangifte heb je recht op calamiteitenverlof. Je werkgever kan dit verlof niet weigeren.

In de cao of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken gemaakt worden over de betaling van het verlof, de duur en het recht op verlof. Let op: er kan dus afgesproken zijn dat je geen recht hebt op kraamverlof.

 

Calamiteitenverlof (betaald):    Onder een calamiteit wordt verstaan een onvoorziene persoonlijke situatie, waarin je acuut vrij moet hebben. Bijvoorbeeld een ziek kind voor wie snel oppas of verzorging aan huis moet worden geregeld, een sterfgeval, een gesprongen waterleiding. Je krijgt je salaris voor 100 procent doorbetaald.Er is geen maximum aantal dagen calamiteitenverlof, maar de duur van het verlof moet redelijk zijn, in verhouding staan tot de aard van het noodgeval en de hoeveelheid verplichtingen die het met zich meebrengt.

 

Je moet zo spoedig mogelijk met je werkgever overleggen dat je niet op je werk kunt komen en voor hoe lang. Bij hoge uitzondering kun je achteraf je werkgever informeren.Je werkgever kan dit verlof niet weigeren. Hij kan het verlof achteraf als vakantie aanmerken, maar hiermee moet je eerst wel akkoord gaan. Bovendien behoud je het recht op het wettelijke minimum aantal vakantiedagen.

Calamiteitenverlof wordt na één dag kortdurend zorgverlof als aan de voorwaarden daarvan wordt voldaan. In de cao of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken gemaakt worden over de betaling en de inzet van bovenwettelijke vakantiedagen. Het kan dus zo zijn dat bovenwettelijke vakantiedagen worden gebruikt om het verlof te compenseren.

januari 2009  bron: FNV 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap