Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Het deskundigen oordeel van UWV
Het deskundigen oordeel van UWV

Bij ziekte kan het voorkomen dat u als werkgever u twijfels hebt over het advies van de arbodienst of dat er een verschil van mening bestaat over de vraag wat uw werknemer nog wel of juist niet meer kan.  In deze situaties kunnen werkgevers en werknemers een onafhankelijk oordeel aanvragen bij UWV, een ‘deskundigen oordeel’.  

Een deskundigen oordeel kan worden aangevraagd bij twijfels of:

  • uw werknemer nog wel of juist niet meer kan werken;
  • het werk dat u heeft aangeboden of wilt aanbieden wel passend is;
  • er in uw bedrijf passende nog arbeid aanwezig is;
  • u of uw werknemer voldoende heeft gedaan re-integratie 

Ook een werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen. Bijvoorbeeld om na te gaan of uw als werkgever voldoende doet aan re-integratie. Wanneer er sprake is van een meningsverschil bent u niet verplicht een deskundigen oordeel aan te vragen.  

Het doel van het deskundigen oordeel is dat werkgever en werknemer met de uitslag verder aan de slag kunnen gaan. Maar het oordeel van het UWV is niet bindend. Desalniettemin is het belangrijk dat een deskundigen oordeel leidt tot nieuwe acties.

Bijvoorbeeld als het UWV meent dat werkgever te weinig heeft gedaan aan re-integratie. Het uitblijven van nieuwe initiatieven van werkgever zal dan makkelijk kunnen leiden tot een ‘dure’ loonsanctie. 

Na de aanvraag stelt UWV een onderzoek in op grond van het aanvraagformulier en de meegezonden stukken. Wat in ieder geval moet beschrijven is de 'first opinion' van uw arbodienst. In de meeste zal uw werknemer worden opgroepen voor meer informatie, Dit kan zijn bij een verzekeringsarts en of een arbeidsdeskundige. Kontakten met werkgevers blijken in de praktijk via de telefoon te verlopen. In sommige gevallen komt een arbeidsdeskundige op bezoek bij werkgever. 

Na de aanvraag krijgt u het oordeel binnen drie weken toegestuurd. Uw werkgever en de arbodienst krijgen een kopie. 

Een deskundigen oordeel kan bijdragen aan een oplossing als het gaat om een meningsverschil. Maar het deskundigenoordeel kan de verhoudingen tussen werkgever en werknemer ook verder op scherp zetten. Daarom is het verstandig om na te denken over de vraag of het meningsverschil niet op een andere manier valt op te lossen.

Mogelijk kan een goed gesprek tussen werkgever, bedrijfsarts en de werknemer mogelijke misverstanden of onduidelijkheden wegnemen.  De ervaring leert dat een goede relatie tussen werkgever en werknemer de beste kans geeft op succesvolle re-integratie en het behoud of verkrijgen van een passende baan.  

Als het even kan vraag dan samen met uw werknemer  een deskundigen oordeel aan  Benadruk dat een eventueel verschil van mening puur een zakelijke kwestie is waaronder de onderlinge verhoudingen niet hoeven te lijden. Het aanvragen van een deskundigen oordeel kan makkelijk leiden tot een verslechterde relatie tussen werkgever en werknemer. Leg daarom uit aan de werknemer waarom  u een deskundigen oordeel wilt aanvragen. Probeer de indruk te vermijden dat het gaat om motie van wantrouwen maar benadruk juist dat een deskundigen oordeel een hulpmiddel is om tot een oplossing te komen. Het UWV geldt als een deskundige en een onafhankelijk partij.  

Formuleer uw aanvraag zo duidelijk mogelijk en geef  aan waarom u als werkgever vindt dat een deskundigen oordeel hier noodzakelijk is. Geef vooral aan wat u tot op dat moment al heeft gedaan en waarom het naar uw mening nog niet is gelukt.  Gaat het om een medische kwestie dan is het van belang om de bescheiden van de arbodienst in te (laten) voegen bij uw aanvraag. Bijvoorbeeld de probleemanalyse of het plan van aanpak?  

Als u het oordeel van het UWV ontvangen heeft, ga dan opnieuw in gesprek met uw  werknemer en maak mede op basis van de uitslag van het deskundigen oordeel nieuwe afspraken. Valt de uitslag van het deskundigen oordeel uit in het voordeel van werkgever en ligt het UWV oordeel ook in lijn met het oordeel van de bedrijfsarts maar desondanks wenst uw werknemer niet of onvoldoende mee te werken!  Dan wordt het tijd voor passende maatregelen.  

Doe dit vooral snel maar wel overwogen. Tijdsverlies is niet in uw belang maar zeker ook niet in het belang van uw werknemer. Mocht ondanks het UWV oordeel geen vooruitgang worden geboekt en partijen berusten in hun standpunt, dan loopt de werkgever een fikse kans dat na twee jaar hem een verwijt zal worden gemaakt.  Uiteindelijk heeft werkgever middels zijn (loon)sanctiemogelijkheden de kans om werknemers te stimuleren tot meewerken.

U kunt dan het loon inhouden en in het uiterste geval zelfs een ontslagprocedure starten. Kies wel altijd de juiste volgorde.  Andersom kan natuurlijk ook. Het oordeel kan ook uw werknemer gelijk geven. In het uiterste geval kan ook hij naar de rechter stappen om te zorgen dat u hem passend werk aanbiedt of dat u zich voldoende inspant voor zijn re-integratie. 

Komt u er na het deskundigen oordeel toch niet uit en de stap naar de rechter wordt gemaakt dan kan het deskundigen oordeel van invloed zijn op de uitspraak van de rechter. 

Tegen de uitslag van een deskundigen oordeel is geen beroep mogelijk. U kunt ook niet voor dezelfde zaak nog een deskundigenoordeel aanvragen. Een tweede deskundigenoordeel is wel mogelijk als het maar om een andere cq nieuwe situatie gaat.  

UWV geeft geen deskundigen oordeel als:

  • uw werknemer een (vangnet) ziektewetuitkering ontvangt;
  • u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet;
  • uw werknemer niet wil meewerken aan het onderzoek; een werknemer is hiertoe niet verplicht; 

Het laten uitvoeren van een deskundigen oordeel duurt ongeveer twee tot drie weken. Na afloop ontvangen u, uw werknemer en de bedrijfsarts van UWV de uitslag van het onderzoek. Staat er in het rapport medische informatie over uw werknemer, dan ontvangt werkgever de medische informatie niet. 

Wanneer werkgever een deskundigenoordeel aanvraagt dan hoeft uw werknemer hier niet aan meewerken. Zijn juridische positie zal dan over het algemeen niet sterker worden. Dient uw werknemer een aanvraag in, dan kan UWV een deskundigenoordeel geven zonder dat werkgever medewerking verleent. 

Een deskundigen oordeel kost € 50 te betalen door de aanvrager. Werkgeversorganisaties en vakbonden kunnen via de CAO regelen dat voor een onafhankelijk deskundigenoordeel een andere instantie dan het UWV wordt ingeschakeld. In de praktijk komt dat nauwelijks voor. Raadpleeg zonodig uw CAO.  

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap