Home arrow Wet en regelgeving arrow Overige arrow Regresmogelijkheden
Regresmogelijkheden

Werkgevers hebben het zogenaamde regresrecht. Zij kunnen kosten die voortkomen uit arbeidsongeschiktheid die ontstaan is door toedoen van een derde partij verhalen. Hieronder worden de diverse mogelijkheden toegelicht

Regresrecht en tijdens ziekte doorbetaald loon:  Al  langer bestaat de mogelijkheid tot het verhalen van de netto loonkosten van zieke of arbeidsongeschikte werknemers op de een derde partij die aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid. Een werkgever kan de gemaakte netto loonkosten verhalen zolang de werknemer ziek of arbeidsongeschikt is. De kosten moeten wel binnen 5 jaar na de datum van het ongeval gevorderd worden bij de veroorzaker.

Regresrecht en de re-integratiekosten:  Sinds 13 juni 2008 is het voor werkgevers makkelijker geworden om gemaakte re-integratiekosten te verhalen op derden. Een wetswijziging maakt het voor de werkgever mogelijk om ook de kosten die gemaakt worden voor het weer aan de slag helpen van de zieke of arbeidsongeschikte werknemers te verhalen op de veroorzaker.  De re-integratiekosten die de werkgever wil verhalen moeten wel redelijk zijn. Wat als redelijk geldt voor dergelijke kosten zal de toekomst moeten uitwijzen. Een nota van een erkend re-integratiebedrijf zal in principe aan de toets van de redelijkheid voldoen. Als de schuldvraag vast ligt, dan wordt het regres onderling tussen de verzekeraars geregeld en komt er geen rechter aan te pas.  Wanneer de werkgever en de verzekeraar van de aansprakelijke derde er in onderling overleg echter niet uitkomen, dan zal de rechter een uitspraak moeten doen.  

Als redelijke kosten kunnen gelden:

  • Administratieve kosten gemaakt i.v.m. de arbeidsongeschiktheid zoals documentatie van het ziekteverzuim en de re-integratie;
  • Kosten voor opstellen en evalueren van het plan van aanpak, het re-integratieverslag;
  • Kosten feitelijke re-integratie zoals om- of bijscholing, begeleiding, sollicitatietraining;
  • De kosten voor aanpassing werkplek of aanpassing werkzaamheden;
  • Kosten voor vervoer;  

De werkgever kan de gemaakte re-integratiekosten verhalen zolang de werknemer ziek of arbeidsongeschikt is. Echter, deze kosten moeten wel binnen 5 jaar na de datum van het ongeval gevorderd worden bij de veroorzaker.

Regres en de gedifferentieerde WGA premie:  Een derde kan aansprakelijk zijn voor arbeidson-geschiktheid die leidt tot WAO- of WGA-uitkering van uw (vroegere) werknemer. In zo’n geval kunt u deze partij aansprakelijk stellen voor het door u doorbetaalde loon tijdens de ziekteperiode.

Wanneer een werkgever op grond van een regresactie een schadevergoeding van deze derde partij heeft ontvangen, kunt u de UWV verzoeken hiermee rekening te houden bij de vaststelling van uw gedifferentieerde WGA-premiepercentage. De WGA-uitkering van deze werknemer zal dan mogelijk (geheel of gedeeltelijk) buiten beschouwing kunnen blijven bij de vaststelling van uw gedifferentieerde WGA-premiepercentage.  U moet bij een dergelijk verzoek bewijsstukken overleggen waaruit blijkt hoeveel loon u hebt doorbetaald gedurende de 104 weken die voorafgingen aan de WGA-uitkering  en welk bedrag u van de aansprakelijkgestelde derde hebt ontvangen.  

Wanneer de werkgever in het publiek bestel is gebleven, kan alleen het UWV WGA-regres uitoefenen. Het UWV start de regresprocedure echter pas op als is bewezen dat regres succesvol is geweest tijdens de periode van loondoorbetaling bij ziekte. Indien het UWV de WAO- of WGA-uitkering kan verhalen op de schuldige derde, dan telt deze niet mee voor de vaststelling van de gedifferentieerde WGA-premie.  

Een werkgever moet dus altijd een succesvolle regresactie tijdens de periode van loondoorbetaling melden bij het UWV en er op wijzen dat er geen doorbelasting moet komen van de betreffende WAO- of WGA-uitkeringen.  

WGA-eigenrisicodragers hebben een zelfstandig regresrecht richting de schuldige derde.     

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap