Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Deskundigen oordeel UWV vormt geen bewijs
Deskundigen oordeel UWV vormt geen bewijs

Casus:   Werknemer is vanaf 1996 bij zijn werkgever  in dienst als store operator. Op 27 augustus 2008 heeft werknemer  een e-mailbericht gestuurd aan de HR manager van werkgever met onder meer de volgende inhoud:  “voor ik aan het werk ga, wil ik een gesprek over mijn toekomst en mijn salaris. Anders geef mij maar wat anders”  Werkgever nodigt werknemer uit om op 1 september 2008 zijn e-mailbericht te komen toelichten. Op 28 augustus 2008 bezoekt werknemer de polikliniek van het Medisch Centrum Alkmaar in verband met huiduitslag. Werknemer heeft zich op 1 september 2008 per e-mail ziek gemeld  met pijnklachten aan kies en oor en bezocht op dezelfde datum zijn huisarts.  Per brief van 15 september 2008 laat werknemer weten dat hij van vakantie is teruggekeerd met insectenbeten over het hele lichaam en dat zijn gebit, oor en keel waren aangetast. 

Op 16 september 2008 schrijft een arts namens de afdeling dermatologie van het Medisch Centrum Alkmaar onder meer het volgende aan de huisarts: “Patiënt bezocht onze polikliniek. Anamnese: huiduitslag gepaard gaande met veel jeuk. Diagnose: zeer waarschijnlijk een reactie op insectenbeten. Bij controle op de polikliniek ging het beduidend beter met patiënt. Controle: geen.”

Op 25 september 2008 nodigt werkgever zijn werknemer  uit voor een gesprek met de bedrijfsarts op 1 oktober 2008 en stelt onder meer “Op maandag 1 september 2008 hebben wij meerdere malen telefonisch geprobeerd je te bereiken echter zonder succes. Nu communicatie niet mogelijk is en wij niet in staat zijn jouw arbeidson-geschiktheid te beoordelen moeten wij helaas concluderen dat jij ongeoorloofd afwezig bent. Als gevolg van deze situatie zijn zetten wij je salaris vanaf 1 september 2009 stop”.

Werknemer is zonder opgaaf van redenen op 1 oktober 2008 niet op de afspraak met de bedrijfsarts verschenen maar doet dit  wel op 6 oktober 2008. De bedrijfsarts rapporteert:“Betrokkene gaf aan dat er sprake was van een combinatie van lichamelijke klachten en psychische klachten Op 21-10-08 heb ik (bedrijfsarts) telefonisch overleg gehad met zijn huisarts over zijn medische situatie. Op grond van deze bevindingen  blijkt dat de huidige werksituatie spanningsklachten meebrengt voor betrokkene. Hij is momenteel arbeidsongeschikt, doch er kan sprake zijn van werkhervatting zodra de knelpunten in de arbeidssituatie opgelost worden.” Werknemer heeft eind oktober 2008 zijn werkzaamheden  hervat. Op 3 november 2008 betaalt  salaris uit over de periode 17 oktober tot 31 oktober 2008.  

Vordering in kort geding:  Op 21 januari 2009 vordert werknemer in  kort geding salaris over de periode vanaf 1 september 2008 tot 16 oktober 2008.  De kantonrechter heeft de voorziening geweigerd wegens het ontbreken van onverwijlde spoed. De kantonrechter heeft voorts overwogen dat werknemer niet heeft voldaan aan de verplichting tot het overleggen van een deskundigenoordeel zoals bedoeld in artikel 7:629a lid 2 BW.

Deskundigen oordeel:  Vervolgens vraagt  werknemer  een UWV deskundigenoordeel aan. Op 9 maart 2009 concludeert UWV dat werknemer  in die periode volledig arbeidsongeschikt was. In zijn rapportage vermeldt de verzekeringsgeneeskundige dat geen informatie wordt opgevraagd bij de behandelend sector, “omdat de medische situatie duidelijk wordt geacht”.  Voorts merkt de verzekeringsgeneeskundige nog het volgende opgemerkt: “Belanghebbende heeft kennelijk een infectie opgelopen tijdens de vakantie in Roemenie. Er zou sprake zijn geweest van een forse infectie.  Medisch gezien moet worden vastgesteld dat als belanghebbende  op 16 oktober 2008  ziek was, hij dat zeker op 1 september 2008  ook is geweest. In de acute fase is de aandoening besmettelijk.”

De vordering:  Werknemer verzoekt  de kantonrechter om werkgever te veroordelen tot betaling van achterstallig salaris over de periode 1 september 2008 tot en met 15 oktober 2008, vermeerderd met vakantiegeld, rente en kosten.

Het verweer:   Werkgever betwist de vordering en voert het volgende aan:
Werknemer heeft zich na zijn ziekmelding onbereikbaar voor werkgever gehouden. Ondanks diverse pogingen van werkgever is het niet mogelijk geweest om werknemer telefonisch te bereiken. Werknemer nam de telefoon niet op en reageerde niet op verzoeken  op zijn voicemail om contact op te nemen.
 

Nu werknemer zich aan controle door de bedrijfsarts heeft onttrokken, is niet komen vast te staan dat werknemer  vanaf 1 september 2008 tot 16 oktober 2008 daadwerkelijk arbeidsongeschikt was. Ook uit de rapportage van de bedrijfsarts van 22 oktober 2008 blijkt dat niet. Daarin is immers slechts vastgesteld dat werknemer op dat moment arbeidsongeschikt was wegens spanningsklachten.

Een oordeel over de daaraan voorafgaande periode heeft de bedrijfsarts niet gegeven.  Aan het door werknemer aangevraagde deskundigenoordeel kan geen doorslaggevende betekenis worden toegekend, omdat het onmogelijk is om zes maanden na de ziekmelding nog vast te stellen of er sprake was van ziekte.

Daar komt bij dat niet is onderzocht of werknemer wellicht geschikt was voor het verrichten van andere, passende arbeid. Daarenboven heeft de verzekeringsarts van het UWV geen onderzoek gedaan en geen contact opgenomen met de bedrijfsarts, maar is hij klaarblijkelijk alleen afgegaan op de mededelingen van werknemer.

Nu niet is komen vast te staan dat werknemer tussen 1 september 2008 en 16 oktober 2008 daadwerkelijk door ziekte verhinderd was om werkzaamheden te verrichten, komt hem geen loon toe.

De beoordeling van het geschil:  Kern van het geschil betreft de vraag of werknemer van 1 september 2008 tot en met 15 oktober 2008 wegens ziekte niet in staat was om zijn werkzaamheden te verrichten.  Op werknemer  rust de bewijslast van zijn stelling en deze geeft aan dat het bewijs gevormd door het UWV deskundigenoordeel van 9 maart 2009.

Aan het deskundigenoordeel op zichzelf kunnen geen rechtsgevolgen worden verbonden, dat wil niet zeggen dat het oordeel door een der partijen zonder meer ter zijde kan worden gelegd. Dit zou het aanvragen van een deskundigenoordeel in feite zinloos maken.
 Het terzijde leggen van een deskundigen oordeel is wel mogelijk als op basis van  bijkomende feiten en omstandigheden kan worden geoordeeld dat aan het deskundigenoordeel geen gewicht dient te worden toegekend. Hiervan is naar het oordeel van de kantonrechter in het onderhavige geval sprake omdat het deskundigenoordeel slechts is gebaseerd op de door werknemer  aangedragen gegevens.

De verzekeringsarts vermeldt immers “Geen onderzoek gedaan” en “Informatie wordt niet opgevraagd, omdat de medische situatie duidelijk wordt geacht” .  Voorts weegt mee dat, anders dan werknemer betoogt, naar het oordeel van de kantonrechter in het door werknemer overgelegde journaal van zijn huisarts noch in de brief van de dermatoloog steun gevonden kan worden voor het oordeel van de verzekeringsdeskundige.  Waar deze stelt dat werknemer ‘kennelijk’ een ‘forse infectie’ moet hebben opgelopen tijdens zijn vakantie in Roemenië, rept het journaal van de huisarts noch de brief van de dermatoloog immers over zo’n infectie.

De dermatoloog merkt in zijn brief van 16 september 2008 op dat er sprake was van huiduitslag ‘gepaard gaande met veel jeuk’ maar dat het bij controle ‘beduidend beter’ met werknemer ging.
Nu de UWV verzekeringsdeskundige blijkens de rapportage van 9 maart 2009 uitgaat van de premisse van een aanwezige besmettelijke aandoening, terwijl geen van de hiervoor genoemde stukken hiervoor enig aanknopingspunt biedt, vormt naar het oordeel van de kantonrechter het deskundigenoordeel geen bewijs voor de stelling van werknemer, dat hij in de periode tussen 1 september 2008 en 16 oktober 2008 door ziekte ongeschikt was voor het verrichten van werkzaamheden bij zijn werkgever.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het primaire verweer van werkgever doel treft. Aan de vordering van werknemer  komt derhalve de grondslag te ontvallen, zodat de vordering  zal worden afgewezen.

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap