Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Vaststellingsovereenkomst geen recht op ZW
Vaststellingsovereenkomst geen recht op ZW

Op 7 december 2008 heeft Bakkersland BV Quality Bakers te Haarlem overgenomen. In verband met de bedrijfseconomische situatie en de marktpositie van beide bedrijven heeft Bakkersland besloten een reorganisatie door te voeren waardoor een aantal vestigingen werd gesloten en inkrimping van het personeelsbestand plaatsvond. Met de vakorganisaties FNV en CNV werd hiervoor een Sociaal Plan gesloten.

Koen, een productiemedewerker, sinds 1 oktober 1999 in dienst bij Quality Bakers B.V., is sedert 12 november 2007 arbeidsongeschikt. Op 23 december 2008  verviel als gevolg van de reorganisatie de arbeidsplaats van Koen en hij werd per 1 januari 2009 boventallig.

Op 8 maart 2009 heeft Koen  een vaststellingsovereenkomst ondertekend waardoor de arbeidsovereenkomst eindigt per 13 juni 2009. De ziekmelding per 13 juni 2009 bij UWV levert het bericht op dat Koen - na beëindiging van zijn dienstverband niet in aanmerking komt - voor een uitkering ingevolge de Ziektewet omdat hij zijn loonaanspraken heeft prijs gegeven. Er is sprake van een zogenoemde benadelingshandeling aldus het UWV.

Koen tekent bezwaar aan tegen dit besluit en stelt dat hij geen succesvol bezwaar had kunnen maken tegen de beëindiging van het dienstverband. Tevens wijst hij UWV op het gelijkheidsbeginsel. Een drietal andere werknemers heeft onder vergelijkbare omstan-digheden wél een uitkering ingevolge de Ziektewet ontvangen. Het UWV heeft haar besluit gehandhaafd.

De werknemer stapt vervolgens naar de voorzieningenrechter.In kort geding overweegt de voorzieningenrechter dat in dit geschil in de eerste plaats aan de orde is of Koen een benadelingshandeling heeft gepleegd door het ondertekenen van de vaststellingsover-eenkomst waardoor hij heeft ingestemd met de beëindiging van zijn dienstverband per 13 juni 2009.

De rechter meent dat Koen met succes zijn ontslag bij de kantonrechter had kunnen aanvechten en dat hij door een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen een benadelingshandeling heeft gepleegd als bedoeld in artikel 45 ZW. Dit betekent echter niet dat het UWV besluit in stand kan blijven.

Koen heeft namelijk in zijn bezwaarschrift een beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel en daarbij de namen en gegevens van drie collega’s opgegeven die bij Bakkersland werkzaam waren. Net als hij arbeidsongeschikt waren en ondanks het ondertekenen van vaststellings-overeenkomst toch ZW-uitkering hebben gekregen. UWV is in het bezwaar van Koen niet gemotiveerd ingegaan op de toepassing van het gelijkheidsbeginsel. 

Ook op de zitting heeft UWV niet nader kunnen uiteenzetten waarom de omstandigheden van genoemde drie werknemers niet vergelijkbaar waren met die van Koen. Gelet hierop is de voorzieningenrechter van oordeel dat het bestreden besluit in strijd met het bepaalde in de artikelen 3:2 en 7:12 van de Awb is genomen.

Het beroep van Koen wordt derhalve gegrond verklaard en het bestreden besluit  wordt vernietigd.

Uitspraak 2 november 2009   Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem  LJN: BK3255   

© L&M sociale zekerheid Ad van Lieshout

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap