Home arrow Wet en regelgeving arrow ZW & WaZo arrow Benut uw organisatie de subsidiemogelijkheden voor arbeidsgehandicapte werknemers?
Benut uw organisatie de subsidiemogelijkheden voor arbeidsgehandicapte werknemers?

Het aannemen van een arbeidsgehandicapte werknemer kan financiële voordelen hebben.Veel werkgevers benutten deze opties echter niet of onvoldoende.

Er blijft veel geld liggen! Geldt dat ook voor uw organisatie? 

Er zijn subsidies en begunstigende regelingen ontworpen voor werkgevers die arbeidsgehandicapten gehandicapten in dienst nemen. Naast deze subsidies en regelingen ervaren werkgevers dat arbeidsgehandicapten en chronisch zieken evenveel of zelfs meer motivatie tonen als 'gezonde' medewerkers.

Loonkostensubsidie

Een  voorbeeld van een subsidie voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapte werknemer is de loonkostensubsidie. Werkgevers kunnen onder voorwaarden deze subsidie aanvragen als zij een werknemer aannemen die recht heeft op een Wajong-uitkering en van het UWV een LKS-indicatie heeft gekregen. Een LKS-indicatie geeft aan dat deze werknemer moeilijk aan een baan kan komen.

De werkgever krijgt geen loonkostensubsidie voor werknemers:

 • voor wie in de afgelopen vijf jaar al eerder loonkostensubsidie is ontvangen;
 • die een gemeentelijke sociale werkvoorziening aanvaarden;
 • die in de afgelopen zes maanden op een proefplaats hebben gewerkt of een brugbaan hebben gehad;
 • die de werkgever voor minder dan twaalf maanden in dienst neemt.

De werkgever moet bovendien de intentie hebben de werknemer na de minimumperiode van twaalf maanden nog voor ten minste zes maanden tegen dezelfde voorwaarden in dienst te houden. De werkgever moet loonkostensubsidie aanvragen binnen drie maanden nadat hij de werknemer in dienst heeft genomen. De loonkostensubsidie bedraagt 50% van het minimumloon. De werkgever ontvangt de helft van het subsidiebedrag als het dienstverband begint. Het UWV betaalt de resterende helft na twaalf maanden.

No-riskpolis

 Afhankelijk van de handicap van een werknemer kan de werkgever een hoger risico lopen dat deze werknemer ziek wordt, zodat de werkgever loon moet doorbetalen terwijl de werknemer door zijn ziekte geen arbeid kan verrichten. De overheid heeft dit risico verkleind met de no-riskpolis.    Deze regeling houdt in dat als een arbeidsgehandicapte of werknemer met structureel functionele beperkingen ziek wordt, het UWV een Ziektewetuitkering aan de zieke werknemer uitbetaalt. Deze betaling kan direct of indirect via de werkgever plaatsvinden. De werkgeverslast wordt hoe dan ook verminderd.  

Premiekorting

Werkgevers die gehandicapte werknemers in dienst nemen mogen onder voorwaarden gedurende drie jaar een premiekorting toepassen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als de desbetreffende werknemer recht heeft op een WIA, WAO of WAJONG uitkering. Als een werknemer van ten minste achttien jaar door ziekte of handicap problemen heeft gehad bij het volgen van onderwijs en binnen vijf jaar na afronding van dat onderwijs bij de werkgever in dienstbetrekking gaat werken, mag de werkgever een premiekorting toepassen. Hij moet dan wel over een verklaring van het UWV beschikken.  In 2009 kan de premiekorting bestaan uit:

 • een korting van maximaal € 1021 per jaar op de totale WAO/WIA-premie (de basispremie en de gedifferentieerde premie samen);
 • een korting van maximaal € 1021 per jaar op het werkgeversdeel van de WW-premie die de werkgever afdraagt aan het Awf.

Als de werknemer minder verdient dan 50% van het wettelijk minimumloon, bedraagt de premiekorting € 454. De bedragen aan premiekorting van € 2042 en € 454 worden verhoogd met € 1360 als de werknemer een jonggehandicapte is volgens de WAJONG. Er zijn ook andere omstandigheden waarbij de premiekorting kan worden verhoogd. Het UWV kan daarover meer informatie geven. De werkgever kan de premiekorting toepassen in de aangifte loonheffingen op de WAO/WIA-premie en op het werkgeversdeel van de premie WW-Awf of de Ufo-premie.

De werkgever moet het bedrag aan premiekorting waarop hij in principe recht heeft nog wel toetsen aan de door hem verschuldigde premie WW-Awf en de premies WAO/WIA. Dit betekent dat de ene helft van de premiekorting niet hoger mag zijn dan de premie WW/Awf die hij betaalt.  De andere helft van de premiekorting mag niet hoger zijn dat de totale premies voor de WAO/WIA.

Proefplaatsing

Als de werkgever of de werknemer twijfelt aan het succes van de tewerkstelling, kan de werkgever een arbeidsgehandicapte werknemer een proefplaats aanbieden van maximaal drie maanden. Tijdens de drie maanden proefplaatsing werkt de werknemer onbetaald op proef. Hij krijgt wel zijn uitkering gewoon doorbetaald.  Aan proefplaatsing (met ondersteuning van het UWV) zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • de werknemer ontvangt een uitkering krachtens de WW, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een Ziektewetuitkering;
 • het werk sluit aan op de wensen en mogelijkheden van de werknemer;
 • de werkgever sluit een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af;
 • de werknemer heeft niet eerder een proefplaatsing gehad bij dezelfde werkgever;
 • de werkgever legt aan het begin van de proefplaatsing in een intentieverklaring vast dat hij de intentie heeft de werknemer na de proefplaatsing een contract aan te bieden van ten minste zes maanden en voor ten minste het aantal uren dat de werknemer op proef werkte. De werkgever mag de werknemer ook een vast dienstverband aanbieden.

Als een arbeidsgehandicapte de mogelijkheid heeft een proefperiode bij een bedrijf te werken en daarvan gebruik wil maken, moet hij zich daarvoor aanmelden bij het UWV. Dit doet hij door het formulier Melding UWV proefplaatsing samen met de nieuwe werkgever in te vullen en naar het UWV te versturen.

Loondispensatie

Als de werknemer door zijn handicap aantoonbaar onder het wettelijk minimumloon presteert, kan het UWV zijn werkgever loondispensatie verlenen. De werkgever mag de gehandicapte werknemer dan tijdelijk minder dan het minimumloon betalen. De werknemer kan dan recht hebben op een aanvullende Wajong-uitkering en eventueel op een toeslag. De loondispensatie kan een halfjaar tot vijf jaar duren. Verlenging is wel mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de gehandicapte werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers. De loondispensatieregeling kan ook worden toegepast als de gehandicapte jonger is dan achttien jaar. Om de regeling te kunnen toepassen moet de werkgever een verzoek tot loondispensatie indienen met het formulier Aanvraag loondispensatie Wajong. Een arbeidsdeskundige van het UWV zal uiteindelijk vaststellen hoeveel loon de werkgever moet betalen.  

Uw opbrengsten optimaliseren

Werkgevers die arbeidsgehandicapte werknemers in dienst nemen kunnen dus onder voorwaarden gebruikmaken van de loonkostensubsidie en andere regelingen die flink financieel voordeel bieden.Twijfelt u over de vraag of uw organisatie alle financiële opties benut. L&M kan uw organisatie helpen bij het optimaliseren van uw opbrengsten.

Wilt u weten hoe en tegen welke condities, neem dan contact met ons op. Via mail Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken en telefonisch via 023 - 5474457 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap