Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Werkgevers toch aansprakelijk voor fouten arbodienst
Werkgevers toch aansprakelijk voor fouten arbodienst

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om zich te laten bijstaan door één of meer deskundige personen. Vaak wordt deze bijstand verleend door een bedrijfsarts of door een arbodienst. Veel werkgevers volgen de adviezen van de arbodienst blindelings op. Uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep blijkt dat dit niet verstandig is.

In deze zaak had UWV een loonsanctie opgelegd omdat de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen had verricht. Op grond van deze loonsanctie werd de loondoorbetalingsverplichting van werkgever met een jaar verlengd. De werkgever was het met deze beslissing niet eens en vocht deze aan.

Na de bezwaar- en beroepsprocedure werd de zaak voorgelegd aan de Centrale Raad van Beroep (CRvB). In deze procedure stelde werkgever dat hij de adviezen van zijn arbodienst had opgevolgd en dat hij toch mocht vertrouwen op de juistheid van deze adviezen.De CRvB oordeelde echter dat de werkgever eindverantwoordelijk is voor de re-integratie en daarmee ook voor de werkzaamheden van de deskundige die hij daarbij inschakelt, zoals een arbodienst. Met andere woorden: een fout advies van de arbodienst komt dus volledig voor rekening en risico van de werkgever. De opgelegde loonsanctie bleef in deze zaak dan ook volledig in stand.

Tot deze uitspraak werd in de lagere rechtspraak vrij consequent aangenomen dat een werkgever niet verantwoordelijk was voor fouten van zijn arbodienst. Zolang er geen omstandigheden waren die aanleiding gaven voor twijfel aan het oordeel van de arbodienst, mocht de werkgever op dit oordeel afgaan. Met de hiervoor besproken uitspraak heeft de CRvB de lagere rechters dus teruggefloten. 

Conclusie

Het oordeel van de CRvB zal voor veel werkgevers indruisen tegen het rechtsgevoel. Enerzijds moeten werkgevers op grond van de wetgeving bij verzuimbegeleiding verplicht een arbodienst inschakelen.    

Anderzijds zijn werkgevers op grond van dezelfde wetgeving  verantwoordelijk voor een fout advies van de (verplicht in te schakelen) arbodienst. Dit alles terwijl de werkgever het advies van de arbodienst eigenlijk niet kan controleren aangezien een werkgever hiervoor in principe te weinig kennis heeft.

Volgens de CRVB kan de werkgever zijn schade verhalen op de arbodienst. Of dit een reële oplossing is, valt nog te bezien. De werkgever zal namelijk moeten aantonen dat de arbodienst tekortgeschoten is en dat werkgever hierdoor schade heeft geleden. Dit zal lang niet in alle gevallen mogelijk zijn. Daarnaast hanteren veel arbodiensten algemene voorwaarden waarin de aansprakelijkheid wordt uitgesloten en/of beperkt.

Kortom: het ‘blindelings’ volgen van adviezen van de arbodienst is niet verstandig. Met de onderstaande tips kunnen werkgevers proberen om problemen te voorkomen. Immers ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Tip

  • Houd ook zelf de regie bij de begeleiding van zieke werknemers. Als u enigszins twijfelt aan adviezen van de arbodienst bespreek dat dan met uw arbodienst. Eventueel kunt u een klacht indienen bij de arbodienst of kunt u tussentijds een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.
  • Als u de adviezen van uw arbodienst heeft opgevolgd en het UWV legt u toch een loonsanctie op om­dat de adviezen van de arbodienst onjuist blijken, overleg dan met de arbodienst over een oplossing. Desnoods kunt u de arbodienst in een civiele procedure aansprakelijk stellen voor uw schade.

Bron: WvO advocaten te Loenen

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap