Home arrow Wet en regelgeving arrow Eigen risico dragen WGA arrow FAQ's over eigen risicodragen WGA
FAQ's over eigen risicodragen WGA

Veel gestelde vragen

1. Voor welke uitkering wordt u eigen risicodrager?        

Alleen voor de WGA uitkering. Dat houdt in de loongerelateerde en vervolgperiode. Tijdens de loongerelateerde periode is dat 70% van het oude gemaximeerde loon minus nieuwe loon. Over de eerste twee maanden van de loongerelateerde periode bedraagt de uitkering overigens 75%. Tijdens de vervolgperiode is dat altijd het uitkeringspercentage van het minimumloon. Ook wanneer de werknemer een loonaanvullende uitkering krijgt. Anders zou het voor een werkgever nadeliger zijn wanneer zijn zieke werknemer toch nog werkt.

2. Over welk loon wordt de WGA-ER premie berekend?

De premie wordt berekend over het SV loon. Het SV loon is het loon wat het UWV gebruikt voor het bepalen van de uitkeringen. Dat loon is dus gemaximeerd (per 1-7-06: EUR 45.017,--). De reden dat de premie hier over het SV loon wordt berekend is omdat de uitkeringen daar ook over worden berekend. Anders zou je een deel van het loon verzekeren waarover je nooit een uitkering kan ontvangen.

3. Wat is precies het vangnet van het UWV

Er is een vangnetregeling, die van toepassing is op alle (ex-)werknemers die op het eind van de wachttijd van 2 jaar ziekengeld van het UWV ontvingen. Zij blijven voor rekening van het UWV komen. Hun WGA-uitkering wordt gefinancierd uit de basispremie en niet uit de gedifferentieerde premie. Het UWV betaalt dus hun WGA-uitkering en verhaalt die niet op de eigenrisicodrager. Het gaat hierbij om de volgende groepen: Werknemers met een tijdelijk dienstverband dat afliep tijdens de ziekteperiode; Oproepkrachten en nul-urencontracten Uitzendkrachten Orgaandonoren Personen met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, vertegenwoordigers/agenten, leerlingen/ stagiairs, bestuurders van coöperatieve verenigingen, musici, artiesten en beroepssporters. Arbeidsgehandicapten in de zin van de vroegere Wet REA

4. Werkgever heeft een werknemer  al die jaren in de WAO zit en hij wil ERD WGA worden?

In dit geval telt de werknemer in de WAO niet mee. De werkgever wordt immers alleen eigenrisicodrager voor de WGA. De WAO uitkering wordt dus gewoon door het UWV doorbetaald. Wanneer er werknemers tussen 1-1-2004 en 1-07-2006 ziek zijn geworden, dan worden ze niet meegenomen in de WGA-ER polis. Daarvoor moeten ze eerst 4 weken aansluitend arbeidsgeschikt zijn geweest. Alle werknemers die na 1-7-2006 ziek zijn geworden, worden wel meeverzekerd.

5. Wat biedt deze verzekering precies aan reïntegratie aan bij een WGA-ER?

De meeste maatschappijen werlen samen met een reïntegratiebedrijf, zoals de Amersfoortse en Nationale Nederlanden met Keerpunt. Het is voor de verzekeraar natuurlijk voordelig wanneer een werknemer niet in de WGA terechtkomt. Er is geen maximum bedrag te noemen. Dat wordt per geval apart bekeken.

6. Werkgeverslasten, zijn die meeverzekerd bij de WGA-ER?

De werkgeverslasten zijn bijna altijd standaard meeverzekerd.

7. Wordt indexering toegepast op de WGA-ER?

In de indexatie zijn wij UWV volgend, als de uitkeringen bij het UWV stijgen dan stijgen ze bij de WGA-ER polis ook.

8. Hoe zit het met de WIA-premies van het UWV?

De gedifferentieerde premie van het UWV zit tussen de 0,4% en de 2,1%. Daar zit de rentehobbel van 0,47% al in verwerkt. De gemiddelde premie van 0,7% is opgebouwd uit een vast gedeelte plus de rentehobbel. Bedrijven met weinig WAO/WGA instroom krijgen daar nog een korting op. Bedrijven die veel instroom hebben, krijgen een toeslag. Een bedrijf wat helemaal 'schoon' is kan dus in het meest gunstige geval een premie van 0,4% krijgen. .

9.  Voor welke duur draag ik het risico voor de WGA?

De duur van het eigen risico dragen voor alle uitkeringen die ingaan vanaf 1-1-2007 is vastgesteld op 10 jaar. Omdat de WGA een wachttijd kent van 2 jaar (de periode van verplichte loondoorbetaling bij ziekte) geldt deze termijn in feite voor alle werknemers die op of na 1-1-2005 ziek zijn geworden. Voor WGA-uitkeringen die zijn ingegaan in 2006 geldt een termijn van eigen risico dragen van 4 jaar.

10. Welke WGA-uitkering betaal ik als werkgever?

De WGA kent drie uitkeringen: de loongerelateerde uitkering, de loonaanvulling en de vervolguitkering. De eigenrisicodrager moet de loongerelateerde WGA-uitkering en de vervolguitkering betalen. Heeft de werknemer recht op een WGA-loonaanvulling, dan betaalt de werkgever alleen een bedrag ter grootte van de vervolguitkering.

Een WGA-uitkering komt niet of slechts gedeeltelijk voor rekening van de eigenrisicodrager wanneer: de werknemer meerdere dienstverbanden had; de arbeidsongeschiktheid is ingetreden vóór aanvang van het dienstverband; de WGA-uitkering wordt toegekend aan een vervanger als bedoeld in de Wet Arbeid en Zorg; de werknemer valt onder de vangnetregeling of een no-riskpolis.

11. Wie vallen er niet onder de WGA?

Er is een vangnetregeling, die van toepassing is op alle (ex)werknemers die op het eind van de wachttijd van 2 jaarziekengeld van het UWV ontvingen. Het UWV betaalt hun WGA-uitkering. Deze komt dus niet voor rekening van de eigenrisicodrager. Het gaat hierbij om de volgende groepen: Werknemers met een tijdelijk dienstverband dat afliep tijdens de ziekteperiode; oproepkrachten, nul-urencontracten en uitzendkrachten; orgaandonoren; personen met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiairs, musici en artiesten; Arbeidsgehandicapten in de zin van de vroegere Wet REA.

12. Hoe verloopt de betaling van de WGA-uitkering?

Ook bij eigenrisicodragers betaalt het UWV de WGA-uitkering rechtstreeks aan de werknemer. Vervolgens declareert het UWV bij de eigenrisicodrager het deel van de WGA-uitkering dat de eigenrisicodrager zelf moet betalen. Aan deze service van het UWV zijn geen extra kosten verbonden. Iedere eigenrisicodrager krijgt maandelijks van het UWV een opgave waarin staat welk bedrag aan WGA-uitkering is betaald en welk deel voor rekening van de eigenrisicodrager komt. Omdat de brieven met de opgave per regiokantoor van het UWV worden verstuurd, kan het zijn dat een eigenrisicodrager per maand meerdere brieven ontvangt.

Als een eigenrisicodrager er de voorkeur aan geeft om de uitkering zelf aan de (ex-)werknemer te betalen, dan kan hij dat met het UWV afspreken. Hij kan dan de betaling baseren op de maandelijkse opgave die het UWV versrekt Bij het UWV moet hij dan het deel van de loonaanvulling declaren, dat voor rekening van het UWV komt.

13. Mag ik de WGA-premie op werknemers verhalen?

U mag maximaal 50% van de WGA-premie verhalen op het nettoloon van uw werknemers. Het ligt voor de hand hierover te overleggen met uw werknemers en hier afspraken over maken, maar u bent hiertoe niet verplicht. (Dit verhaalsrecht is geregeld in de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 34 lid 2 en artikel 122b.) In 2006 kunt u maximaal de helft van het WGA-deel in de basispremie (0,09 procent van de loonsom) verhalen op uw werknemers. Dit geldt zowel voor Eigenrisicodragers als voor werkgevers die bij UWV verzekerd zijn. Vanaf 2007 kunt u - als u verzekerd bent bij UWV - maximaal de helft van de gedifferentieerde premie verhalen op uw werknemers. De hoogte van deze premie hangt af van het aantal werknemers in uw bedrijf dat gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt verklaard. Bent u Eigenrisicodrager, dan kunt vanaf 2007 maximaal de helft van de lasten van de WGA verhalen op uw werknemers. De lasten die u kunt verhalen zijn de kosten van de WGA-uitkeringen gedeeld door de loonsom. Dit berekent u op basis van een schatting van de te verwachte lasten of op basis van de gerealiseerde lasten van het voorafgaande jaar.

14. Per wanneer kan ik eigenrisicodrager worden?

Per 1 januari of 1 juli van elk jaar. U moet dan 13 weken voor die datum (dus voor 1 oktober dan wel voor 1 april daaraan voorafgaand) een aanvraagformulier om eigenrisicodrager voor de WGA te worden (en een garantieverklaring) indienen bij de Belastingdienst. Een startende ondernemer kan ook eigenrisicodrager worden, direct vanaf het moment waarop hij werkgever wordt of personeel in dienst neemt, dus op een andere datum dan 1 januari of 1 juli. Een werkgever kan geen eigenrisicodrager worden als hij in de drie jaar voor de gewenste uittreeddatum al eens eigenrisicodrager voor de WGA is geweest (al eigenrisicodrager was en terug is gegaan naar het publieke bestel).

15. Kan ik uittreden als ik een werknemer heb die al drie jaar in de WAO zit?

Ja. Een WAO-er is niet van invloed op het WGA-Eigenrisicodragerschap.

 16. Zijn er kosten verbonden aan het worden van ERD WGA?

Als uw bedrijf  eigenrisicodrager betaalt  u geen kosten aan de Belastingdienst .

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap