Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Eenzijdige wijziging 100% naar 70% loon tijdens ziekte niet toegestaan
Eenzijdige wijziging 100% naar 70% loon tijdens ziekte niet toegestaan

Roderick, verkoper bij E. BV. is arbeidsongeschikt door ernstige klachten sinds april 2010. Re-integratie in eigen arbeid bleek slechts arbeidstherapeutisch mogelijk. Roderick bezocht toen klanten in de nabije omgeving van zijn huisadres. Werkgever heeft aan deze situatie een einde gemaakt. Roderick ontving tijdens (eerdere) ziekte altijd zijn volledige loon.

Dit was voor werkgever ‘staande beleid’ en ook zijn overige collega’s ontvingen 100% loon tijdens ziekte Eind december 2010 schrijft E. BV.  dat Roderick met ingang van 1 januari 2011 nog maar 70% van zijn loon zal ontvangen tijdens ziekte. 100% loon doorbetalen was een fout van werkgever. Het bedrag dat teveel betaald werd zal verrekend worden. Over de wijze waarop dit zal gebeuren gaat werkgever nog met Roderick in overleg. 

Roderick mag ook zijn maandelijkse vaste onkostennota van  € 140,00 niet meer indienen en moet hij zijn lease-auto omruilen voor een ouder en goedkoper model. Als reden geeft werkgever aan dat hij kosten moet besparen. Roderick accepteert de maatregelen niet en spant een kort geding aan bij de rechtbank Enschede. Roderick vordert ondermeer zijn volledige salaris tijdens ziekte. 100% loon doorbetalen tijdens ziekte is weliswaar niet geregeld in de CAO of in de arbeidsovereenkomst maar het is wel gebruikelijk. Roderick geeft verder aan dat zijn werkgever ook geen goede gronden aangeeft voor het eenzijdig ingrijpen in zijn arbeidsvoorwaarden.  

Werkgever betoogt dat het betalen van het 100% loon tijdens ziekte berust op een vergissing. Hij was niet op de hoogte dat de wet betaling van (een minimum) van 70% van het loon toestaat. De beleidswijziging is door E. BV. tijdig aan Roderick medegedeeld.   

Uitspraak

De rechter stelt vast er een spoedeisend belang is voor het kort geding omdat het salaris van  € 5500 per 1.1.2011, nog tijdens het eerste ziektejaar, is teruggebracht tot  € 2865. De rechter overweegt ook dat de wet een minimum regeling aangeeft maar dat werkgever dat niet wist kan niet voor rekening en risico van  Roderick komen. In de arbeidsovereenkomst tussen partijen wordt verwezen naar een CAO maar niet helder wordt om welke CAO dit zou gaan. In de arbeidsovereenkomst is geen bepaling opgenomen omtrent de hoogte van het uit te betalen loon tijdens ziekte.  In het kort geding stelt de rechter dat er sprake is van zogenoemd bestendig gebruik omdat er aan Roderick en zijn collega's tijdens ziekte eerder altijd het volledige loon is uitbetaald.

Daarom mag Roderick er op vertrouwen dat hij in het eerste jaar van de ziekteperiode die loopt tot 27.4.2011 de volle 100% zou krijgen. De rechter spreekt zich niet uit of er in het tweede ziektejaar 100% moet worden betaald omdat het wettelijk maar ook qua CAO gebruikelijk is om terug te vallen naar 70% loondoorbetaling.

De rechter geeft Roderick geen gelijk wat betreft het omruilen van de lease auto en het niet meer uitbetalen van de onkostenvergoeding. Om hierover een uitspraak te doen is een kort geding niet de juiste procedure.   

Kantonrechter Enschede uitspraak 10 maart 2011   LJN BP7566

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap