Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Contactmomenten bij een RIV beoordeling
Contactmomenten bij een RIV beoordeling

In dit artikel zetten wij op een rij in welke contactmomenten er zijn rond de beoordeling van het re-integratieverslag. Contacten tussen de UWV verzekeringsarts en of arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts, de werkgever en de werknemer.

Deze contacten zijn er op gericht om een incompleet dossier als nog compleet en daardoor beoordelbaar te maken.  Maar zijn tevens gericht op de vraag of werkgever voldoende aan re-integratie heeft gedaan. De werknemer heeft een belangrijke stem bij het bepalen of u als werkgever een loonsanctie krijgt opgelegd. Hier komen wij in de onze volgende nieuwsbrief uitvoeriger op terug, allereerst de contactmomenten.

Contactmomenten bij de WIA beoordeling

Op basis van het aangeleverde re-integratiedossier vormt UWV zich een beeld van de belastbaarheid van uw werknemer, de belasting in de functie waarvoor werknemer is uitgevallen, het handelen van de bedrijfsarts, de verrichte re-integratie-inspanningen en het behaalde re-integratieresultaat. Als UWV zich op basis van de aangeleverde stukken onvoldoende een beeld kan vormen, bijvoorbeeld omdat de:

  • diagnose onbekend is,
  • functie niet goed omschreven is,
  • noodzakelijke specialistische informatie niet is opgevraagd,
  • re-integratieresultaten onvoldoende inzichtelijk zijn,

dan neemt afhankelijk van de aard van de ontbrekende informatie de verzekeringsarts contact op met de bedrijfsarts. De arbeidsdeskundige zal de werkgever benaderen om ontbrekende gegevens alsnog te verkrijgen. Worden deze niet tijdig geleverd, dan wordt een sanctie op administratieve gronden opgelegd.

Wanneer contact tussen de verzekeringsarts en bedrijfsarts

Er is altijd contact tussen de verzekeringsarts en de bedrijfsarts bij onduidelijkheid over de belastbaarheid en de sociaal medische begeleiding. Ook als de verzekeringsarts na zijn eigen onderzoek tot een andere conclusie komt dan de bedrijfsarts, bijvoorbeeld over de belastbaarheid dan neemt hij contact op met de bedrijfsarts om na te gaan of de bedrijfsarts nog over andere informatie beschikt of dat de bedrijfsarts een deugdelijke grond heeft voor zijn afwijkende visie.  Als de bedrijfsarts niet bereikbaar benadert men werkgever omdat werkgever (eind)verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie over de verzuimbegeleiding, ook door de bedrijfsarts.Levert de bedrijfsarts gevraagde informatie niet (tijdig) aan dan wordt de werkgever hierop afgerekend.

Wanneer contact tussen arbeidsdeskundige en werkgever

Bijna in alle gevallen is er contact tussen de arbeidsdeskundige en werkgever. Bij werkhervatting checkt de arbeidsdeskundige of er sprake is van een bevredigend resultaat. Bij geen of een onbevredigend resultaat vraagt de arbeidsdeskundige de werkgever naar de verrichte inspanningen en de eventuele deugdelijke grond voor het nalaten van inspanningen. Hetzelfde gebeurt als er geen sprake is van werkhervatting. Bij dergelijke contacten, bijna altijd telefonisch, ligt een loonsanctie dus op de loer. De vraag is dan ook of je als werkgever gelijk moet antwoorden of eerst het dossier moet raadplegen voordat een antwoord wordt verstrekt. Wij adviseren het laatste!

Als de werknemer van mening is dat er re-integratiekansen zijn gemist, dan vraagt de arbeidsdeskundige werkgever om zijn visie. Bij te weinig re-integratie inspanningen wordt werkgever een mogelijke loonsanctie aangezegd. Definitieve oplegging van de loonsanctie kans pas nadat de interne loonsanctiecommissie van UWV het voorstel van de arbeidsdeskundige voor het opleggen van en sanctie heeft geaccordeerd.

Slechts in een beperkt aantal gevallen zal een bedrijfsbezoek door de arbeidsdeskundige worden uitgevoerd om te beoordelen of er een loonsanctie wordt opgelegd. Vrijwel altijd vindt het onderzoek naar een sanctie dus telefonisch plaats. Een kort telefoontje kan dus fikse schade betekenen.

Wanneer contact tussen arbeidsdeskundige en werknemer

De arbeidsdeskundige neemt altijd contact op met de werknemer:

  • als UWV geen sanctie wil opleggen wil men werknemers visie over de re-integratie inspanningen;

  • bij twijfels bij de arbeidsdeskundige of werknemer wel hersteld is voor het eigen werk;

  • bij een onderzoek naar de vraag een (nieuwe) functie passend is;

  • om na te gaan of hij akkoord is met het werk waarin zijn mogelijkheden onvoldoende worden benut;

  • op de hoogte is wat dit financieel betekent na twee jaar ziekte;

Hier geldt dus de voor werkgevers onzekere situatie dat als een al in passend werk gereintegreerde werknemer aangeeft dat er meer geschikte arbeidsmogelijkheden voorbij zijn gekomen waarvoor hij niet werd aangesteld, er door UWV alsnog een loonsanctie kan worden opgelegd. Ook al verdient de werknemer in zijn nieuwe functie meer dan 65% van zijn oorspronkelijke loon.

Veel werkgevers hebben het idee dat hervatting tegen 65% van de oude loonwaarde een garantie is voor het niet opleggen van een loonsanctie. Zo'n visie kan leiden tot fikse teleurstellingen. 

auteur Ad van Lieshout   L&M sociale zekerheid

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap