Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Ontslag tijdens ziekte niet altijd onmogelijk!
Ontslag tijdens ziekte niet altijd onmogelijk!

Anneke,  enig werkneemster  bij Formedia,  is verantwoordelijk voor klantenwerving. Doelstelling is dat Anneke  t.z.t.  als directeur van Formedia zal worden benoemd. Anneke heeft zich op 20 oktober 2010 ziek gemeld.  Zij heeft geprobeerd om te re-integreren, maar is hier niet in geslaagd, zodat zij tot op heden arbeidsongeschikt is gebleven.

Anneke heeft zich tijdens haar ziekte t.o.v. de eigenaar van Formedia  herhaaldelijk en langdurig op een grove wijze geuit die volgens de directeur niet hoeft te worden getolereerd. Dit is de primaire grond voor het ontbindingsverzoek dat Formedia tijdens ziekte heeft in ingediend bij de kantonrechter.

In de periode van 25 januari 2011 tot en met 5 maart 2011 - waarin Anneke arbeidsongeschikt is wegens psychische klachten - heeft Anneke aan de eigenaar een aantal e-mails gestuurd van beledigende aard. Deze e-mails hebben de arbeidsrelatie uiteindelijk definitief verstoord.                                      

Tijdens de zitting heeft Anneke erkend dat zij te ver is gegaan.  Maar zij betoogde ook  dat de  uitlatingen moeten worden geplaatst in het licht van haar psychische klachten. Zij heeft haar  excuses aangeboden.

Volgens de kantonrechter staat vast dat Anneke  door de  psychische klachten beperkt is ten aanzien van het persoonlijk en sociaal functioneren. Wanneer de ongepaste en kwetsende uitlatingen bezien worden tegen de achtergrond van aanwezige medische problematiek,  is er volgens de kanton-rechter geen sprake van een dringende reden. Het ontbindingsverzoek kan daarom niet op de primaire grondslag worden toegewezen.

De kantonrechter stelt dat wel voldoende is gebleken dat de vertrouwensrelatie tussen partijen zodanig is verstoord dat niet valt in te zien hoe partijen in de toekomst - in een kleine onderneming als Formedia - nog vruchtbaar kunnen samenwerken.  In zoverre is er sprake van veranderingen in de omstandigheden die ontbinding kan rechtvaardigen.

De kantonrechter is voornemens de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 juni 2011 te ontbinden. Anneke is weliswaar nog steeds arbeidsongeschikt, maar de kantonrechter is van oordeel dat de gezondheidstoestand niet de grond is voor de gevraagde ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het ontbindingsverzoek houdt derhalve geen verband met enig opzegverbod.  

Van belang is of van de thans ontstane situatie aan één der partijen in overwegende mate een verwijt valt te maken.  Partijen werkten voor de ziekte intensief samen. Op enig moment heeft Anneke echter op advies van haar psycholoog het contact met de eigenaar verbroken, omdat zij in het kader van haar herstel werk en privé gescheiden moest houden. Het is niet aan Anneke  te verwijten dat zij dit advies heeft gevolgd, maar het had wel op haar weg gelegen om een en ander uit te leggen aan haar werkgever. Nu dit niet is geschied, is de situatie ontstaan dat het contact tussen partijen min of meer is verbroken, terwijl de eigenaar dit niet kon plaatsen.

Tijdens de re-integratie heeft op 21 en 22 december 2010 een gesprek plaatsgevonden  waarbij de eigenaar zijn teleurstelling over de veranderde houding van Anneke heeft geuit.  In zijn ogen was het verzoek van Anneke  om uitbetaling van de bonus over 2010 de druppel die de emmer deed overlopen. Hij had een andere houding verwacht van de beoogd directeur van Formedia, dan het vragen van een bonus terwijl daar - in zijn beleving - onvoldoende prestatie tegenover stond. Een en ander heeft ertoe geleid dat Anneke op heftige wijze werd toegesproken, terwijl deze zich nog niet hersteld voelde. Anneke  heeft deze gesprekken dan ook als een klap ervaren. Hiervoor heeft de eigenaar op de zitting op zijn beurt excuses  aangeboden.

Alles in ogenschouw nemend, lijkt het er derhalve op dat aan geen van beide partijen in overwegende mate verwijt is te maken van de ontstane situatie. Beide partijen hebben erkend op momenten fouten te hebben gemaakt en hebben hiervoor hun excuses aangeboden.

Gelet op het vorenstaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, acht de kantonrechter het redelijk om de arbeidsovereenkomst per 1 juni 2011 te ontbinden en aan Anneke ten laste van Formedia een vergoeding toe te kennen van € 2.000,- bruto.

 

LJN: BQ7681,Sector kanton Rechtbank Maastricht, 419398 AZ  Auteur Christine Moné.     

 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap