Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Veranderingen voor WGA eigenrisicodragers op komst. Ook voor u?
Veranderingen voor WGA eigenrisicodragers op komst. Ook voor u?

Op dit moment gelden er strikte kwaliteitseisen ten aanzien van re-integratie van zieke werknemers gedurende de eerste twee jaar van ziekte.  De Wet Verbetering Poortwachter regelt dit en UWV hanteert het gevreesde beoordelingskader.  Voor werkgevers die eigenrisicodrager WGA zijn, wij hebben het nu over de periode van 10 jaar na WGA toekenning,  bestaan er nauwelijks eisen. Dit gaat veranderen nu het kabinet het standpunt heeft ingenomen dat deze verplichting nader uitgewerkt moeten gaan worden.  Hoe zit het nu en wat gaat het worden?

Eigenrisicodragers hebben  een re-integratieplicht voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte WGA’ers.  Artikel 42 WIA beschrijft momenteel uiterst summier de verplichtingen van  eigenrisicodragers. Kort samengevat:

o    De eigenrisicodrager bevordert ten aanzien werknemers in de WGA-uitkering, de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf of in het bedrijf van een andere werkgever.

o    De eigenrisicodrager treft maatregelen gericht op behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid van de werknemer in de WGA.

o    De eigenrisicodrager evalueert periodiek het plan van aanpak.

Pure kwaliteitseisen worden niet gesteld. Dat heeft te maken met de verwachting van de wetgever bij de start van de WIA dat gelet op de financiële prikkels voor eigenrisicodragers, geen re-integratie betekent hogere uitkeringslasten,  het voldoende zou zijn om minimumvoorwaarden te stellen.  

In onze praktijk zien wij geregeld dat werkgevers deze vrijheid benut hebben om hun re-integratieverantwoordelijkheid niet in te vullen. Dat klinkt mogelijk wat cynisch maar het zijn wel de feiten. Soms is er complete onduidelijkheid welke afdeling, persoon of mogelijk de verzekeraar verantwoordelijk is voor deze te beïnvloeden kostenpost.  Als WGA dossiers in het archief in de kelder zijn opgeborgen en niemand zich verantwoordelijk voelt voor de begeleiding van de (ex) werknemers in de WGA dan is er echt een probleem.

Ook het ontslagbeleid van werknemers in de WGA kan een graadmeter zijn voor de kwaliteit van beleid en uitvoering.  Zo snel mogelijk ontslaan is vaak het doel. Maar wat win je als de werkgever deze werknemer nog 10 jaar lang (indirect) moet betalen! Bij sommige werkgevers is de omgeving wel veranderd,  men is eigenrisicodrager geworden, maar het handelen is nog als vanouds! Dat schuurt behoorlijk!

Eigenrisicodragers die hun beleid nog niet hebben aangepast zullen gedwongen worden tot herbezinning nu het kabinet op 25 maart 2011 heeft aangekondigd dat er nadere voorwaarden komen. Deze extra verplichtingen zullen werkgevers voelen maar kunnen er toe bijdragen dat het beoogde financieel voordeel van het eigenrisicodragen WGA behouden blijft. Dat gaat verloren bij ongewijzigd beleid. En denk ook aan uw risico’s!  

Is het ondenkbaar dat een werknemer nog steeds zonder baan (en minimaal inkomen) na een WGA periode een procedure start tegen werkgever.   Als hij kan aantonen dat werkgever zijn verplichtingen niet is nagekomen dan ligt een financiële compensatie in  het verschiet. Nu de  hoogte van de WGA uitkering mede afhankelijk is van de mate van werken is de kans op dergelijke claims groter dan ooit.

Onzeker is nog hoe in de toekomst de verplichtingen zullen worden ingevuld.  Zeker is dat werkgevers nu al de nodige aandacht dienen te schenken aan hun verantwoordelijkheden na afloop van de eerste twee jaar ziekte.

© L&M sociale zekerheid   Ad van Lieshout

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap