Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Nabestaande heeft recht op vakantiedagen overledene
Nabestaande heeft recht op vakantiedagen overledene

Als een werknemer uit dienst gaat, kan deze de resterende niet opgenomen vakantiedagen laten uitbetalen. Uit een uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden blijkt dit ook te gelden als het dienstverband eindigt door het overlijden van de werknemer. In dat geval kunnen de erfgenamen de uitbetaling van de niet-genoten vakantiedagen opeisen.  Hoe zit dat precies!

Harriët werd weduwe nadat echtgenoot Joop op 14 maart 2010 overleed. Het dienstverband bij X BV dat liep vanaf 1997 eindigde door het overlijden. Op dat moment stonden er nog 266 vakantie-uren open met een waarde van € 3.467,15  bruto. Harriët heeft werkgever als erfgename verzocht om de waarde van de openstaande vakantiedagen van Joop uit te betalen. Werkgever weigerde en daarom werd de zaak door Harriët voorgelegd aan de rechter.

 

De standpunten van partijen

Harriët vordert (op grond van artikel 7:641 BW) betaling van de nog openstaande vakantiedagen bij einde dienstverband. Naast uitbetaling van de nog openstaande vakantiedagen vordert Harriët betaling van de wettelijke verhoging, wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.

 

X BV. voert o.a. aan dat het recht op vakantie een persoonlijk/persoonsgebonden recht is dat als zodanig niet kan worden overgedragen aan een ander, noch bij overlijden overgaat op de erfgename(n). Het einde van een arbeidsovereenkomst door overlijden kan volgens X BV. niet op één lijn worden gesteld met het einde van een arbeidsovereenkomst van rechtswege of vanwege een dringende reden.

 

De beoordeling van het geschil

De kantonrechter oordeelt dat op grond van artikel 7:641 lid 1 BW een werknemer die bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantiedagen heeft, recht heeft op een uitkering in geld tot een bedrag van het loon dat overeenkomt met de aanspraak. Het recht op uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen bestaat ongeacht de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Eén van de wijzen waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen, is de dood van de werknemer. 

 

Derhalve wordt naar het oordeel van de kantonrechter bij het overlijden van de werknemer op datzelfde moment het recht op de uitkering in geld (= loon) terzake van niet-genoten vakantiedagen opeisbaar. Dit recht is al eerder ontstaan, namelijk tijdens het dienstverband van de overledene. Tijdens zijn dienst-verband bouwde hij immers vakantiedagen op.

 

Het opgebouwde recht omvat het recht om vrije dagen te genieten en het recht op loonbetaling op deze vrije dagen. Dit laatste recht wordt pas opeisbaar bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Dan dienen de nog openstaande vakantiedagen te worden afgerekend.

 

Naar het oordeel van de kantonrechter valt de ontstane loonvordering wegens niet-genoten vakantiedagen daarom in de nalatenschap van Joop waarvan zijn echtgenote erfgename is.  De aanspraak op niet-genoten vakantiedagen is daarmee op Harriët overgegaan.

 

Beslissing

De kantonrechter veroordeelt X BV tot betaling aan erfgename van een bedrag groot € 3.467,15 bruto terzake niet-genoten vakantiedagen, de wettelijke verhoging,  de wettelijke rente en de kosten voor de incasso.

 

Kantonrechter Leeuwarden, 1 juni 2011, LJN: BR0011

 

Noot:

Rond deze recente uitspraak blijft toch wat onzekerheid bestaan. Want de Rechtbank Assen besloot in 2009 (LJN: BK3558) dat als een werknemer komt te overlijden de nabestaanden geen recht hebben op uitbetaling van de niet-genoten vakantiedagen.

De kantonrechter vond toen ondersteuning voor zijn uitspraak in artikel 7:641, lid 1 BW* waarin staat dat: 'de vordering wegens niet genoten vakantie-uren ontstaat en dus eerst vorderbaar en inbaar wordt vanaf het moment van einde van de arbeidsovereenkomst.

In geval de arbeidsovereenkomst eindigt door het overlijden van de werknemer is op datzelfde moment de werknemer niet meer in leven. De werknemer heeft zelf geen aanspraak kunnen verkrijgen op uitbetaling van zijn vakantie-uren en derhalve kan er ook geen aanspraak door vererving op zijn erfgenamen zijn overgegaan'.

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap