Home arrow Wet en regelgeving arrow ZW & WaZo arrow Re-integratie bij aflopend tijdelijk dienstverband
Re-integratie bij aflopend tijdelijk dienstverband

Een medewerker met een tijdelijk contract, dat zijn er tegenwoordig nogal wat, wordt langdurig ziek. Werkgever verlengt het contract niet en de medewerker gaat uiteindelijk ziek uit dienst, van rechtswege zoals dat zo mooi heet.  Hoe zit het met uw re-integratieverplichting? Loopt uw bedrijf  risico’s en zo ja hoe zien deze er dan uit? Welke ondersteuning mag uw verwachten bij het invullen van uw verplichtingen?  Hieronder proberen wij tot een antwoord te komen.                                                                                                                                     

Naast de verplichting om loon door te betalen tot datum einde contract is werkgever tevens verplicht om re-integratie-inspanningen te leveren. Als de tijdelijke medewerker nog ziek is na datum einde contract zal hij een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.  UWV zal uitkeren als vaststaat dat  werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer heeft.

Als de periode van ziekte langer dan 10 weken heeft geduurd voordat het contract eindigde, beoordeelt UWV wel de door werkgever geleverde re-integratie-inspanningen. Indien de  inspanningen onvoldoende zijn geweest dan zal  het UWV beslissen om de uitkering van de ex-werknemer op de organisatie te verhalen. De periode van het verhaal door UWV is gelijk aan periode van vertraging die ontstaan is doordat werkgever de verplichtingen onvoldoende heeft ingevuld. Over deze duur kunnen partijen makkelijk van mening verschillen.

Werkgevers kunnen  gebruikmaken van het participatieverzoek om de re-integratiekosten te beperken.  Werkgevers kunnen UWV vragen om een deel van de kosten van de re-integratie, het deel na afloop van het contract, te vergoeden.                                     

Wat betreft het kostenaspect kunnen we nog stellen dat alleen redelijke financiële inspanningen van de werkgever worden verlangd, ook ten opzichte van de resterende periode van het dienstverband. Van de werkgever kan niet worden verlangd dat hij inspanningen levert die, gelet op de resterende duur van het dienstverband, bovenmatig zijn.

UWV hanteert als richtlijn dat de kosten die van de werkgever kunnen worden verlangd niet meer mogen bedragen dan 70% van het nog te betalen loon over de resterende duur van het tijdelijke dienstverband.  Om te voorkomen dat de re-integratie hierdoor stagneert, kan werkgever, hij is daartoe niet verplicht, bij een tijdelijk dienstverband UWV vragen in de kosten van re-integratie te participeren.

Inwilliging van het participatieverzoek heeft tot gevolg dat UWV een door de werkgever ingezet re-integratietraject na het einde van het dienstverband continueert dan wel  bijdraagt in de kosten van het traject. Hiermee worden financiële belemmeringen voor adequate re-integratietrajecten weggenomen. Financiële belemmeringen leveren de werkgever dan ook geen geldig argument meer op om van noodzakelijke re-integratietrajecten af te zien.   Kijk voor detailinformatie op www.uwv.nl.

Een voorbeeld

Op advies van de bedrijfsarts  wil een werkgever een re-integratietraject inzetten, gericht op plaatsing bij een andere werkgever. UWV onderschrijft de noodzaak daartoe. De kosten van het re-integratietraject bedragen € 3.000. De resterende duur van het dienstverband bedraagt nog 4 maanden. De ingeschatte duur van het re-integratietraject bedraagt 12 maanden.

In dit geval dient de werkgever 4/12 van € 3.000 voor zijn rekening te nemen, te weten € 1.000. UWV vergoedt een bedrag van 8/12 van € 3.000 aan het reïntegratiebedrijf (€ 2.000).

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap