Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Is arbodienst aansprakelijk voor verkeerde adviezen bij verzuimbegeleiding?
Is arbodienst aansprakelijk voor verkeerde adviezen bij verzuimbegeleiding?

Tijdens de verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts kan het voorkomen dat de bedrijfsarts of de arbodienst niet adequaat handelt, probleemanalyses niet (tijdig) worden verstrekt aan de werkgever en het UWV een ander oordeel geeft dan de bedrijfsarts. Onder bepaalde omstandigheden kan een werkgever de hierdoor geleden schade verhalen op de arbodienst.

Loonsanctie door onjuiste advisering bedrijfsarts

Wanneer de bedrijfsarts bijvoorbeeld niet adequaat handelt, kan dit er toe leiden dat de werkgever een zogenaamde loonsanctie wordt opgelegd door het UWV. Volgens een aantal (lagere) rechters zou een werkgever in beginsel af mogen gaan op de medische adviezen van de bedrijfsarts, tenzij er omstandigheden waren die aanleiding gaven tot twijfel omtrent de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. Waren die omstandigheden er niet, dan mocht volgens die lagere rechters aan de werkgever geen loonsanctie worden opgelegd. Deze redenatie is inmiddels achterhaald door uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.

Werkgever heeft eigen verantwoordelijkheid bij verzuimaanpak

In de uitspraken van een aantal lagere rechters is ook geoordeeld dat de werkgever een eigen verantwoordelijkheid heeft bij de verzuimaanpak en het verrichten van re-integratie-inspanningen. Dit is nog steeds van toepassing. Anders dan bij medische adviezen wordt de werkgever namelijk geacht kennis te hebben van de administratieve verplichtingen.

Toch kan een werkgever zijn arbodienst aansprakelijk stellen wegens het niet nakomen van administratieve verplichtingen, zo oordeelde ondermeer het gerechtshof in Amsterdam. In die uitspraak hadden de werkgever en de arbodienst een overeenkomst, op grond waarvan de arbodienst verplicht was om verzuimbegeleiding te bieden tegen betaling van een vergoeding. De werkgever stelde dat de arbodienst nooit een huisbezoek had afgelegd bij een zieke werknemer en dat er geen probleemanalyse en inhoudelijk re-integratieplan was opgesteld.

Het gerechtshof was van mening dat van een arbodienst mag worden verwacht dat deze vroegtijdig adequate maatregelen neemt om te voorkomen dat een werknemer langdurig uitvalt. Verder stelden deze rechters vast dat de werkgever bij herhaling om rapportages van de arbodienst had gevraagd en er slechts één had ontvangen, vier maanden na de ziekmelding van de werknemer. Bovendien had de arbodienst niet gesteld dat de schade van de werkgever ook was ontstaan als zij wel vroegtijdig maatregelen had getroffen. Dit alles leidt er toe dat het gerechtshof tot de conclusie komt dat de arbodienst aansprakelijk is voor de schade die de werkgever geleden heeft.

Foutief medisch oordeel van bedrijfsarts

In een andere uitspraak van de rechtbank Utrecht ging het niet om administratieve verplichtingen, maar stond het medisch oordeel van de bedrijfsarts ter discussie. In deze uitspraak hadden de werkgever en de arbodienst ook een overeenkomst gesloten op grond waarvan de arbodienst de werkgever begeleidde bij ziekteverzuim en re-integratie van werknemers.

De bedrijfsarts had een advies opgesteld, waarin stond dat een bepaalde werknemer volledig arbeidsongeschikt was en geen aangepaste werkzaamheden kon verrichten. De bedrijfsarts had echter in zijn advies een eerder oordeel gekopieerd, waarin stond dat de werknemer volledig arbeidsongeschikt was. Dit was niet juist, omdat de werknemer slechts arbeidsongeschikt was voor zijn eigen functie en wel aangepaste werkzaamheden kon verrichten.

Werkgever krijgt door UWV loonsanctie opgelegd

Vervolgens kreeg de werkgever in het kader van een WIA-aanvraag een loonsanctie opgelegd, omdat de werkgever onvoldoende had gedaan aan re-integratie. De werkgever stelt dat de arbodienst aansprakelijk is, omdat de bedrijfsarts een fout heeft gemaakt bij het afgeven van het medisch advies. Dit wordt ook niet ontkend door de arbodienst.

De arbodienst verweert zich echter en stelt dat de werkgever niet op haar advies had mogen afgaan, dat de werkgever te weinig contact heeft gehad met de werknemer en daardoor de fout in het advies niet heeft ontdekt, dat de werkgever onvoldoende aan re-integratie heeft gedaan nadat de fout was ontdekt en doet tot slot een beroep op haar algemene voorwaarden waarin haar aansprakelijkheid wordt beperkt.

Rechtbank: arbodienst is tekortgeschoten in haar verplichtingen

De rechtbank oordeelt dat de arbodienst is tekortgeschoten in haar verplichtingen, omdat zij een onjuiste mededeling in haar advies heeft vermeld. Naar aanleiding daarvan heeft de werkgever geen re-integratie opgestart en heeft het UWV een loonsanctie opgelegd. De rechtbank kwam tot de conclusie dat de arbodienst aansprakelijk was. Verder vond de rechtbank dat de fout van de bedrijfsarts was aan te merken als grove schuld, zodat de arbodienst geen beroep kon doen op de algemene voorwaarden waarin de aansprakelijkheid was beperkt.

In een andere zaak kwam dezelfde rechtbank tot de conclusie dat de arbodienst niet aansprakelijk was, ook al had de arbodienst niet gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsoefenaar had mogen worden verwacht. In deze zaak speelde het feit dat de werkgever geen beroep tegen de loonsanctie van het UWV had ingesteld een belangrijke rol. Daarmee had de werkgever in feite verzuimd om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Aansprakelijkheid arbodienst afhankelijk van aantal voorwaarden

Uit voorgaande uitspraken blijkt dat een arbodienst aansprakelijk gesteld kan worden voor tekortkomingen in haar verzuimbegeleiding als aan een aantal factoren voldaan is. De belangrijkste randvoorwaarden zijn:

  • De werkgever zal in de eerste plaats moeten kunnen aantonen dat de arbodienst tekort geschoten is in haar verplichtingen.
  • Van de werkgever mag worden verwacht dat hij bezwaar en beroep in stelt tegen een loonsanctie van het UWV.
  • Daarnaast is het raadzaam dat de werkgever de arbodienst de opdracht geeft om de re-integratie alsnog spoedig op te pakken om de loonsanctie (en daarmee de schade) te beperken.
  • Tot slot dient de werkgever het UWV te verzoeken om de loonsanctie te bekorten.

Auteur: Ramona Ismail, advocaat bij Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten en gespecialiseerd in ontslag- en ambtenarenrecht. www.ontslag.nl

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap