Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Weigeren mediation reden om loon te stoppen?
Weigeren mediation reden om loon te stoppen?

Harry is algemeen directeur  van Metaalbedrijf  X.  In 2009 onderhandelt Harry met de eigenaren over de verwerving van aandelen.  Omdat partijen hier niet uit komen ontstaat er de nodige spanning en komt de arbeidsrelatie onder druk te staan. Harry valt medio april 2011 uit wegens ziekte. UWV verklaart Harry per medio  mei 2011 volledig arbeidsonge- schikt in het kader van de WAO op basis van de Wet Amber. Harry had een WAO verleden. Hij ontvangt  daarna een WAO uitkering van € 2800 br. Pmnd. Het salaris van Harry ligt net boven € 7000  br. pmd.

De bedrijfsarts adviseert Harry in november 2011 een mediationtraject in te gaan samen met werkgever. In de Probleemanalyse WIA van 28 november 2011 vermeldde de bedrijfsarts dat de redenen voor het verzuim een arbeidsconflict, ziekte en psychische belasting zijn, en dat werkhervatting in het eigen werk niet is te verwachten.

De route naar werkhervatting is volgens deze probleemanalyse tweeledig, een aanzien van het gebruikelijk medische traject en in het kader van mediation.

Tot twee maal toe is geprobeerd om met mediation te starten maar dat lukte niet omdat men het niet eens werd over de voorwaarden.  Werkgever heeft eind december 2011 de loonbetaling stopgezet met een beroep op artikel 7:629 lid 3 aanhef en onder b BW omdat de genezing door toedoen van Harry werd belemmerd of vertraagd. 

De beoordeling door de rechter
De rechter oordeelt dat door de strekking van art. 7:629 lid 3 aanhef en onder b BW ook sprake kan zijn van vertraging van de genezing als werknemer mediation weigert, mits:

1.      mediation, gegeven de aard van het conflict, de aangewezen route is;

2.      aannemelijk is dat mediation het herstel van Harry zal bevorderen;

3.      van de werknemer deelname aan mediation in redelijkheid kan worden gevergd.

Redelijke slagingskans
Aan voorwaarde a. is volgens de rechter voldaan. Maar volgens de rechter dat niet voor voorwaarde b. Werkgever heeft niet gesteld dat de mediation een redelijke kans van slagen heeft.  De rechter acht het juist aannemelijk dat mediation  bij Harry tot hogere spanningen zal leiden. Omdat aan voorwaarde b. niet is voldaan laat de rechter in het midden of deelname aan mediation in redelijkheid van Harry gevergd kon worden. De vordering van Harry tot door betaling van zijn met de WAO gekorte salaris wordt toegewezen.

Kort geding bron: www.rechtspraak.nl, LJN-nr BV6626

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap