Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Modderen met een MUP bij ziekte
Modderen met een MUP bij ziekte

Jan trad in april 2010 als stratenmaker in dienst bij Mach-Straat. Van april 2010 tot en met 15 juni 2010 verrichtte Jan werkzaamheden in het kader van zijn werk-leerstage. Aansluitend aan deze stage heeft hij zijn werkzaamheden voor Mach-Straat gecontinueerd tot 16 december 2011, op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst.

 

Vervolgens was Jan circa drie maanden werkloos. Hierna is hij door Mach-Straat benaderd om weer te komen werken. Jan is met ingang van 29 maart 2012 weer in dienst getreden bij Mach-Straat, tegen een uurloon van € 12,19 bruto van een arbeidsovereenkomst met als titel "arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht". In de overeenkomst valt te lezen:

 

Artikel 1

Werkgever verklaart dat hij op enig moment behoefte zou kunnen hebben aan door werknemer als oproepkracht te verrichten arbeid, met het oog op in zijn onderneming te verrichten werkzaamheden. Daarbij is het aan werkgever om te bepalen of zich werkzaamheden voordoen die rechtvaardigen een beroep op de arbeid van werknemer te doen. Werkgever verbindt zich indien werkzaamheden als boven bedoeld aanwezig zijn, het verrichten daarvan aan werknemer te bieden. Werknemer verbindt zich in beginsel de werkzaamheden - na daartoe opgeroepen te zijn - te verrichten.

 

Jan heeft voor Mach-Straat vanaf 29 maart 2012 op een tweetal projecten in Wolvega en Eemshaven  gewerkt. Zolang een project duurde, werd hij niet elke dag afzonderlijk voor dat project door Mach-Straat opgeroepen, maar ging Jan iedere dag zelf naar dat project toe, tot het project afliep. Het laatste project (Eemshaven) liep af op 22 mei 2012.

 

Week 13

29 + 30 maart 

16 uur

Week 14

02 t/m 6 april 

32 uur     Goede Vrijdag

Week 15

09 t/m 13 april

32 uur     2e Paasdag

Week 16

16 t/m 20 april

40 uur

Week 17

23 t/m 27 april

32 uur

Week 18

30 t/m 4 mei

30.5 uur  Koninginnedag

 

Jan heeft zich op 4 mei 2012 ziek gemeld vanwege armklachten en sindsdien niet meer gewerkt. Mach-Straat heeft vanaf 4 mei 2012 tot op heden geen loon meer betaald ondanks sommatie. Jan heeft Ziektewet-uitkering aangevraagd bij UWV die werd afgewezen omdat "(…) U heeft met uw werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Uw werkgever is daarom verplicht tijdens ziekte uw loon door te betalen. Daarom krijgt u geen ziektewetuitkering. (…)"                     

 

De vordering

Jan vordert - in kort geding - doorbetaling van loon tijdens ziekte daartoe stelt Jan primair dat de arbeidsovereenkomst als een reguliere arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt hetgeen betekent dat hij recht heeft op betaling van loon tijdens ziekte.  Jan voert aan dat hij vanaf het ingaan van de arbeidsovereenkomst m.u.p. telkens 40 uren per week heeft gewerkt. Qua omvang en aard van de werkzaamheden was er geen enkel onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst m.u.p. van 29 maart 2012 en de tot eind december 2011 van kracht geweest zijnde reguliere arbeidsovereenkomst. Ook is er tijdens de arbeidsovereenkomst m.u.p. niet steeds sprake geweest van telkens nieuwe oproepen vanuit de werkgever, hetgeen kenmerkend is voor een oproepovereenkomst.

Ook stelt Jan dat hij ziek is geworden tijdens een oproep.  Immers, indien hij zich op 4 mei 2012 niet ziek zou hebben gemeld, dan zou hij op 7 mei 2012  weer gaan werken op het project Eemshaven. Mach-Straat is daarom gehouden om - ondanks de ziekte - tijdens de oproepperiode het loon van Jan door te betalen.

Het verweer

Mach-Straat betwist de vorderingen. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst m.u.p hetgeen betekent geen oproep, geen loon. Jan is niet verplicht om te verschijnen bij een oproep. Bij een reguliere arbeidsovereenkomst zou de gezagsverhouding met zich brengen dat de werknemer dient te verschijnen op de door de werkgever aangegeven tijdstippen/plaatsen.

 

Het was voor Mach-Straat altijd de bedoeling om een arbeidsovereenkomst m.u.p. te sluiten. Alle werknemers van Mach-Straat beschikken over zo’n arbeidsovereenkomst, omdat het gezien de huidige malaise in de bouwwereld, onzeker is hoeveel orders men  krijgt. Dat laatste was ook de reden dat Jan in de winterperiode - waarin er weinig gestraat wordt - tijdelijk niet in dienst was.

 

Ook de subsidiaire grondslag van de vordering van Jan kan volgens Mach-Straat niet slagen. Jan werd per dag opgeroepen. Op 4 mei 2012 was Jan ook opgeroepen, maar heeft hij zich ziek gemeld. Tegen deze achtergrond kan Jan niet staande houden dat hij ook voor 7 mei 2012 zou zijn opgeroepen door Mach-Straat.

 

Meer subsidiair, voor zover geoordeeld zou worden dat Jan tijdens een oproepperiode ziek is geworden, voert Mach-Straat aan dat het project Eemshaven op 22 mei 2012 was afgelopen en dat een eventuele loonvordering zich daarom in elk geval tot die datum beperkt.

 

De beoordeling van het geschil

Partijen verschillen van mening of de arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt als een reguliere arbeidsovereenkomst (Jan) of als een arbeidsovereenkomst m.u.p. (Mach-Straat).

 

Gelet op de aanhef ("arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht") en de inhoud van de  schriftelijke overeenkomst (in het bijzonder artikel 1) waarbij de werkgever zich jegens de werknemer verbonden heeft om de werknemer op te roepen wanneer hij werk heeft waarvoor de werknemer in aanmerking komt, en waarbij de werknemer zich jegens de werkgever verbonden heeft om zo'n oproep te accepteren, moet voorshands worden geoordeeld dat het de bedoeling van partijen was om een arbeidsovereenkomst m.u.p. te sluiten, voor onbepaalde tijd.

 

Maar ook de feitelijke invulling van de arbeidsverhouding is van belang bij de kwalificatie van het type arbeidsovereenkomst. Vooralsnog is voldoende aannemelijk geworden dat Jan vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst m.u.p., behoudens feestdagen en een enkele vrije dag, steeds volledig en structureel op de twee (opeenvolgende) projecten is ingezet, tot aan de ziekmelding op 4 mei 2012.  Dit betekent echter nog niet dat de arbeidsovereenkomst daardoor is verworden tot een reguliere arbeidsovereenkomst.  Daartoe is van belang dat Jan (slechts) voor de duur van de twee projecten is opgeroepen, dat hij voor die periode(s) recht op loonbetaling had, maar dat een eventueel nieuw recht op loonbetaling pas zou ontstaan indien Jan na afloop van het tweede project opnieuw zou worden opgeroepen door Mach-Straat voor voorhanden zijnd werk.

 

Tevens is van belang dat de arbeidsovereenkomst m.u.p. ten tijde van de ziekmelding nog maar een week of zes had geduurd, een periode die naar het oordeel van de kantonrechter redelijkerwijs als te kort moet worden aangemerkt om als een reguliere arbeidsovereenkomst te kunnen aanmerken. De kantonrechter meent daarom dat tussen partijen nog steeds een arbeidsovereenkomst m.u.p. van kracht is.

 

Of een werknemer met een arbeidsovereenkomst m.u.p. in geval van arbeidsongeschiktheid aanspraak heeft op doorbetaling van loon is afhankelijk van de vraag of de werknemer, indien de ziekte niet was opgetreden, arbeid zou hebben verricht

 

De duur van de loonaanspraak is dan in beginsel beperkt tot de duur van de beoogde tewerkstelling. Aannemelijk is geworden dat Jan vanaf de aanvang van de overeenkomst slechts twee keer is opgeroepen voor arbeid, namelijk bij het begin van de projecten Wolvega en Eemshaven en dat hij vervolgens, zolang het project duurde, zonder afzonderlijke oproep telkens naar het respectieve project ging om daar straatmakerswerkzaamheden te verrichten.

 

Mach-Straat heeft niet gesteld dat zij Jan, zijn ziekte weggedacht, na 4 mei 2012 niet meer zou hebben opgeroepen voor het project Eemshaven, gelet op het aldaar voorhanden zijnde werk. Aangenomen mag dan ook worden dat Jan, ware hij niet ziek geworden, tot en met deze datum op het project Eemshaven zou hebben gewerkt. Tegen die achtergrond oordeelt de kantonrechter dat Jan gedurende een (doorlopende) oproep ziek is geworden. Jan heeft daarom in elk geval recht op betaling van loon tijdens ziekte van 4 mei tot en met 22 mei 2012.

 

Vervolgens ligt de vraag ter beantwoording voor, of Jan recht heeft op betaling van loon tijdens ziekte ná 22 mei 2012, de datum waarop het project Eemshaven afliep. Jan heeft niet gesteld dat er voor de periode van na 22 mei 2012 nieuw werk voorhanden was voor Mach-Straat waarop zij werknemers had kunnen inzetten en dat, mede gelet op de verdere personele bezetting bij Mach-Straat, dit werk ook aan Jan had moeten worden aangeboden.

 

Tegen die achtergrond is Mach-Straat niet gehouden tot loonbetaling tijdens ziekte voor de periode van na 22 mei 2012. In zoverre moet de vordering van Jan worden afgewezen.

 

Beslissing

De kantonrechter, rechtdoende in kort geding veroordeelt Mach-Straat tot betaling aan Jan van een bedrag van het loon tijdens ziekte over de periode van 4 tot en met 22 mei 2012, zijnde een bedrag van € 819,17 bruto, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het vervallen van het loon tot aan de dag der algehele voldoening en  wijst af het meer of anders gevorderde af.

 

LJN: BX2834,Sector kanton Rechtbank Leeuwarden , 395965

© L&M sociale zekerheid juli 2012

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap